Preface ETTEN & LEUR


HOME


Thans ook WERELDWIJD....

V O O R W O O R D

De zo langzamerhand gebruikelijke opmerkingen en richtlijnen (lees ze desgewenst uitgebreid na in de eerdere uitgaven van Oudenbosch en Hoeven):

De huwelijken van zowel ETTEN als die van LEUR staan in deze uitgave door elkaar; aan de hand van de vermelde boekcode is in de meeste gevallen te bepalen waar het huwelijk plaats vond. In gevallen waar de vermelde bron én ETTEN én LEUR was, is daar waar bekend een nadere specificatie toegevoegd.

In mijn opgenomen lijst "BRONNEN" komen o.a. de volgende twee boeken als bron voor:

Hoewel Kruijff in zijn inventaris van 1965 melding maakt van het bestaan van de genoemde boeken zijn ze voor mij, ondanks de inspanning van de betrokken archief-diensten en mijzelf, onvindbaar gebleven. Mochten ze echter in de toekomst boven water komen en interessante nieuwe informatie bevatten, zo zullen zij door mij zo mogelijk als nog worden uitgewerkt.

De in mijn "BRONNEN" genoemde R.K. akten van huwelijks-dispensatie 1781 (VI Rk) bevinden zich in het Archief van de St.-Lambertus parochie van Etten en staan geïnventariseerd onder nummer 068 / 91.

Sinds januari 1998 zijn mijn uitwerkingen ook te raadplegen via INTERNET. HomePage: home.worldonline.nl/~agouvern. Explore the different possibilities by using the generated name index and determine if your desired family name has been registered in one of my lists.

Waalwijk, Tweede Paasdag 1998.


Copyright © 1999 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 28 april 2015 .