Preface HOEVEN


HOME


opgedragen aan mijn vrouw Corry

V O O R W O O R D

Ruim een jaar geleden werd het vorige deel "OUDENBOSCH huwelijken 1611 - 1811" uitgereikt aan archivaris Hulst in tegenwoordigheid van het voltallig bestuur van de Oudenbossche Heemkundige kring Br. Christofoor, pers én radio. Met de warme belangstelling nog vers in het geheugen is thans een volgend deel gerealiseerd.

Met de "Inventaris van Kruijff" als leidraad (zijn arabische nummering is door mij ongewijzigd overgenomen) is een lijst samengesteld van bronnen waarin huwelijksvermeldingen zijn te verwachten; deze lijst is aangevuld met díe bronnen die zich ten tijde van Kruijff elders dan het Rijksarchief in de Den Bosch bevonden en welke door mij in de bronnenlijst met romeinse cijfers zijn genummerd.

Door het Streekarchief "De Markkant" zijn in diverse archieven omgenummerd; daar waar nodig heb ik in de bronnenlijst de (gedeeltelijke) concordans vermeld.

Voor de totstandkoming van dit deel is, zoals bij mij gebruikelijk, alleen authentiek materiaal geraadpleegd: de originelen of een kopie daarvan.

De bronvermelding(en) (in code-vorm) is/zijn consequent bij ieder huwelijk toegevoegd; de volgorde ervan is willekeurig.

Voorzover mogelijk is getracht de vermeldingen in chronologische volgorde op huwelijksdatum te plaatsen; in gevallen waar slechts de ondertrouwdatum beschikbaar was ben ik uitgegaan van de gebruikelijke periode van 15 dagen tussen ondertrouw en het daarop te verwachten huwelijk.

Van de afkortingen welke in dit boek zijn gebezigd vindt u achterin dit deel een uitklapbare lijst; deze lijst werd in mijn vorige uitgaven gebruikt en is ten behoeve van dit deel aangevuld.

De letter Y of y komt in deze publikatie niet voor (behalve als afkorting Rys en Nym); hier voor in de plaats zijn respectievelijk de combinatieletters IJ en ij gebruikt.

Daar waar tekst op de pagina niet aanwezig was (maar wel verwacht!) is dit vervangen door .. zoals

.., Petronilla.

Er zijn in dit deel twee soorten haakjes gebruikt beide met een eigen betekenis:

a. als alternatief: daar waar in de verschillende vermeldingen van één en dezelfde (onder)trouw de naam verschillend is aangetroffen is de aangetroffen alternatieve naam (welke, voor zover het een familienaam betreft, ook in de INDEX is opgenomen) tussen [teksthaken] geplaatst b.v.:

Dingenhauts [Dignouts] [Digmans], Adriana Melsen - jd

Niemants [Biemans], Antonius Janssen - jm - geb Zundert

Passchiersen [Paeschen], Anna [Tanneken] - jd

b. verklarend: daar waar ik het wenselijk achtte heb ik (tussen haakjes) een nadere verwijzing, verklaring of toelichting geplaatst b.v.:

- won in de polder (SMp)

- (akte is in z'n geheel doorgestreept)

- (tr-datum (G) wellicht onjuist)

in de originele tekst is herhaaldelijk het woord ´alhier´ alsmede het persoonlijkvoornaamwoord ´ons´ aangetroffen; daar waar in dit deel dit werd overgenomen werd deze aanwijzing steeds vergezeld van de plaatsnaamaanduiding (in afkortingsvorm) b.v.

- de geboden zijn alhier (Hvn) onverhinderd gegaan

- alhier (Hvn) in de kercke getrouwd

- onse (SMp) inboorling

Dit deel, evenals alle andere hier vóór verschenen delen zijn in hoofdzaak bedoeld en ontwikkeld om als ingang te dienen bij genealogisch onderzoek in de periode vóór de invoering van de Burgerlijke Stand; inhoudelijk heb ik getracht me verre van elke interpretatie op te stellen.

Nou kom ik eerst eten hoor Ma!

Waalwijk, Driekoningen 1996.


Copyright © 1999 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 26 april 2015 .