Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)
Adrianus Wilhelmus de Klerck 1815 - 1843

Odb-NA-307-439-002

Inleiding Voorwoord Index
Reacties uit de pers

informatie opvragen? kijk op page "Information"

INLEIDING

Na een enkel verzoek mijnerzijds bleek Mevrouw Lanen terstond bereid, als huidige notaris van Halderberge waartoe Oudenbosch tegenwoordig hoort, dit boek van een voorwoord te willen voorzien. De schrijver voelt zich vereerd en betuigt haar hiervoor zijn oprechte dank.

Men beschouwe deze en de hierna volgende uitgaven als hulpmiddel bij genealogisch onderzoek.

Deze uitgave is de eerste van een reeks over het Oudenbosch Notarieel Archief van de aangepaste en/of geconstrueerde repertoria, van de desbetreffende notarissen die er hebben geresideerd.

Voordat met het construeren van deze ingang werd begonnen, is eerst, vanaf mei 2001, een schaduw-archief aangelegd van het Notarieel Archief Oudenbosch. Een en ander kwam tot stand met de vriendelijke toestemming en medewerking van Hans Janssen en zijn team (lees: personeel van het Regionaal Archief West-Brabant te Zevenbergen).

De akten zijn, voor dat doel, integraal gefotografeerd en digitaal overgebracht en vastgelegd op compact disks. De opnamen zijn gemaakt met Sony DSC - S70 Cyber-shot 3.3 mega pixels; resolutie 1200 x 1600 (72 x 72 dpi); 24-bit color; jpeg format. Voor opname-specificaties zijn de "EXIF metadata" bij de afzonderlijke foto's op de cd te raadplegen. De originele opnamen zijn op te vragen bij de auteur.

Deze ingang maakt één geheel met de cd waarop de 664 foto's staan (in gemodificeerde vorm) van die archiefstukken die voor deze ingang werden geraadpleegd. Een extra diskette is verder bijgevoegd waarop de complete inventaris "Oudenbosch Notarieel Archief".

Bij controle is gebleken dat zeker niet alle originele akten (meer) aanwezig zijn, hoewel ze wel in de repertoria zijn beschreven.

De schrijfwijze van de namen is overgenomen zoals die is aangetroffen. Omdat de opzet van de uitwerkingen weinig aan fantasie overlaat is de kolom-verantwoording alleen aan het begin van de lijst geplaatst. Vanzelfsprekend is de namenindex gegenereerd en achter de uitwerkingen toegevoegd.

Als een akte-beschrijving over meer dan één foto verdeeld was, is verwezen naar het foto-nummer waar de beschrijving een aanvang nam, ook al kwamen op de vervolg-foto meer persoonsnamen voor.

De afkortingslijst is ten dele overgenomen van mijn laatst verschenen boek "Zevenbergen huwelijken 1610 - 1811" en is bovendien ten behoeve van deze uitgave enigszins aangepast en waar nodig uitgebreid.

De in totaal 3.194 akten die notaris A.W. de Klerck opstelde bevatten 10.151 namen van (rechts)personen. Daar waar beroepen zijn vermeld zijn die overgenomen.

Ook veel personen van buiten Oudenbosch hadden belangstelling of voorkeur voor De Klerck als notaris; als "buitenlanders" scoorden vooral Etten & Leur, Hoeven, Gastel, Breda, Standdaarbuiten en Rucphen.

Voor de laatste ontwikkelingen, vorderingen en overige uitwerkingen van mijn hand mag ik u verwijzen naar mijn web-site: www.Gouverneur.net. Reacties blijven als steeds welkom.

Waalwijk, mei 2004.


VOORWOORD

De oudste in Nederland bekende notariële akte is gedateerd eind 13e eeuw en is van de hand van een bisschoppelijke notaris in Utrecht. De bisschoppen hadden een band met Italië. Zij beschikten over een goed georganiseerde kanselarij. Zij oefenden geen beroep uit als notaris, maar hadden de bevoegdheid verworven. Met deze bevoegdheid stelden zij hun diensten ter beschikking aan de kerkelijke overheid en sporadisch echter ook aan wereldlijk aanzienlijken, bij huwelijk, testeren en grondaankoop.
Tot de tijd van de Franse overheersing (1795 tot 1813) gold in Nederland het Romeinse recht aangevuld door nationaal recht en plaatselijke gebruiken. In het privaatrecht was het voor een eigendomsoverdracht van gronden en panden nodig om een akte op te laten maken door de schepenen. In die tijd waren er wel notarissen, maar de kwaliteit van hun akten was van dien aard dat het publiek geen onderscheid kon maken of de akte door een notaris, een procureur, een dorpsrechter of schoolmeester was opgemaakt.
Het notariaat stond niet in hoog aanzien in het versnipperde Nederland van toen.
In de jaren 1524, 1531 en 1540 heeft Keizer Karel V plakkaten op het notariaat uitgevaardigd met voorschriften over getuigen, akten bewaren en protocol. In het Nederland van toen werden die voorschriften echter niet goed nageleefd.
Napoleon Bonaparte heeft grote invloed gehad op onze huidige wetten. Hij voerde in 1804 in Frankrijk de Code Civil in. Zijn broer, Koning Lodewijk Napoleon, heeft de Code Civil voor Nederland laten bewerken en op 1 mei 1809 werd in Nederland het "Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland" ingevoerd. De Burgerlijke Stand en de Bevolkings Registers zijn door Napoleon in Nederland ingevoerd in 1811.
De in 1810 ingevoerde Wet van Vent�se, de eerste Wet op het notarisambt, regelde onder meer dat er maar één soort notaris was, één ambtenaar die onder toezicht van een openbaar lichaam werd gesteld, en dat de akten dienden te worden bewaard en in een protocol opgenomen. Het notariaat is van bevoegdheid tot beroep geworden en van beroep tot ambt. In de Middeleeuwen kregen de opdrachtgevers van de notaris de originele notariële akte mee. De notaris behield de kladaantekeningen. Het leverde problemen op als die originele akte in ongerede was geraakt en de notaris de akte aan de hand van de kladaantekeningen moest herschrijven. Eind 16e eeuw maakte de notaris de akte, hield deze in zijn protocol en gaf een gelijkluidend exemplaar aan de cliënt mee.
Een schat aan informatie ligt besloten in de door de schepenen, notarissen en overige ambtdragers opgemaakte en bewaarde akten. Niet alleen voor de historicus, ook voor de genealoog die kleur wil geven aan zijn genealogisch onderzoek, zijn de notariële repertoria en notariële akten uit vroeger tijd een bron van informatie.
De testamenten en de overige authentieke, voor de notaris gepasseerde, minuutakten zijn geheim en dus ontoegankelijk voor publiek.
De notaris moet zijn protocol (notariële akten, minuten en repertoria) dat ouder is dan 30 jaar overbrengen naar de algemene (niet openbare) bewaarplaats. Na 75 jaar worden de akten, met uitzondering van de testamenten, overgebracht naar de Rijksarchief-bewaarplaats, zodat ze vanaf dat moment openbaar zijn. De testamenten worden pas na 100 jaar overgebracht.
Hoe kleurrijk het ambt van notaris is blijkt niet alleen uit de archieven van weleer, maar ook aan de taken die heden ten dage aan de notaris worden opgelegd. De notaris heeft onder meer als (wettelijke) taak het opmaken van akten, waartoe met name behoren, testamenten, levering van registergoed, hypotheken, oprichten van vennootschappen, stichtingen en verenigingen, huwelijkse voorwaarden, boedelscheidingen, schenkingen en overige schriftelijke contracten.
Voor elke transactie en iedere situatie maakt de notaris een op maat gesneden akte op.
Naast de steeds aan veranderingen onderhevige wetgeving is ook de vorm van de akte in de loop der tijd veranderd.
De akten van vroeger zijn vaak moeilijk te lezen omdat zij met de hand geschreven werden. Pas in de tweede helft van de 20e eeuw mocht de schrijfmachine worden gebruikt en heden ten dage de computer.
Een zegen voor de onderzoeker, die echter voor inzage nog even 75 tot 100 jaar moet wachten.
Oudenbosch, 17 juli 2004

Mw. Mr A.E.M.G. Lanen
notaris te Halderberge


INDEX

Om uzelf een oordeel te doen verschaffen omtrent het nut en de bruikbaarheid van het boek waardoor u zou overwegen een exemplaar aan te schaffen, laat ik hier graag de namenindex volgen. De nummers achter de namen verwijzen naar de pagina's waarop die voorkomen. Het is mogelijk een of meerdere pagina's te bestellen. Voor bestellingen leest u de voorwaarden op de pagina "Information" .

Aalst van / AWdeKlerck - 93, 198
Aard van / AWdeKlerck - 29, 51, 72, 90
Aardt van / AWdeKlerck - 61, 173
Aarschot van / AWdeKlerck - 133
Aart van / AWdeKlerck - 9, 10, 15-20, 26, 28-30, 32, 34, 36, 42, 43, 45-47, 49, 50, 53, 55, 59, 62-66, 72, 75, 76, 78, 89, 120, 130, 146, 148, 154, 159, 162, 164, 165, 170, 180, 187-189
Aarts / AWdeKlerck - 18, 19, 22, 25-27, 32, 40, 41, 55, 57, 63, 74, 113, 124, 151, 160, 173, 176, 184, 199, 200, 208
Aartssen / AWdeKlerck - 203
Abels / AWdeKlerck - 73, 75, 85, 99, 136, 174
Ackermans / AWdeKlerck - 184, 185, 188, 189
Ackkermans / AWdeKlerck - 135
Adan / AWdeKlerck - 17, 25, 26, 43, 47, 53, 54, 61, 63, 189
Adriaanse / AWdeKlerck - 37, 76, 143
Advocaat / AWdeKlerck - 82, 85, 105
Aelbregts / AWdeKlerck - 148, 188
Aerden / AWdeKlerck - 181, 182
Aersen / AWdeKlerck - 103
Aert van / AWdeKlerck - 59, 61, 64, 65, 91, 98, 100, 107, 140, 164, 170, 172, 174, 178, 185, 186, 193, 200, 206
Aerts / AWdeKlerck - 176
Aken van / AWdeKlerck - 7, 8, 23, 37, 42, 93, 102, 108, 117, 120, 135, 137, 141, 143, 144, 149, 153, 155, 158, 159, 161, 168, 176, 204-206
Akker van den / AWdeKlerck - 122, 145
Akkermans / AWdeKlerck - 56, 58, 59, 61, 161
Al van / AWdeKlerck - 20, 21, 165
Algemene Armen van Odb / AWdeKlerck - 158
Alphen van / AWdeKlerck - 178
Ambagts / AWdeKlerck - 84
Antens / AWdeKlerck - 95, 167, 205
Anthonissen / AWdeKlerck - 75
Antonise / AWdeKlerck - 193
Antonisse / AWdeKlerck - 86, 100, 179
Antonissen / AWdeKlerck - 102, 140, 141, 204
Antus / AWdeKlerck - 76, 188, 189
Aperen van / AWdeKlerck - 16, 25, 72, 84, 162, 164, 173
Appel / AWdeKlerck - 9, 130, 141, 142
Aquin d� / AWdeKlerck - 69
Ardon / AWdeKlerck - 67
Arend / AWdeKlerck - 141
Arendonk van / AWdeKlerck - 16, 49, 59, 99, 101, 110, 125, 127, 144, 160, 166, 187, 193, 199, 200, 202, 205, 206
Armbestuur der Gemeente Odb / AWdeKlerck - 98, 109, 114, 120, 136, 141, 146, 162, 166, 168, 183, 191
Armbestuur van Breda / AWdeKlerck - 123
Armbestuur van Hvn / AWdeKlerck - 15, 29, 36, 50
Armbestuur van Odb / AWdeKlerck - 10, 15, 16, 25, 34, 37, 69, 74, 80, 91, 102, 130, 152
Armen Goederen & Inkomsten der Gemeente Odb / AWdeKlerck - 175, 183
Armens Goederen der Gemeente Odb / AWdeKlerck - 171
Arnolds / AWdeKlerck - 179
Artmer / AWdeKlerck - 61
As van / AWdeKlerck - 7, 117
Asperen van / AWdeKlerck - 76

Baars / AWdeKlerck - 111, 113, 114, 116, 117, 119, 121-123, 126-128, 132-137, 139-141, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 155, 157, 158, 161, 166, 169, 173, 174, 177, 180, 182, 185, 186, 190, 193, 196, 198, 199, 202-204, 206-208
Backhoven van / AWdeKlerck - 157, 158, 175, 179
Backx / AWdeKlerck - 55, 72
Bakhoven van / AWdeKlerck - 158, 162, 164, 165, 171, 183
Bakker / AWdeKlerck - 32, 60, 68, 84, 101, 103, 109, 113, 116
Bakker de / AWdeKlerck - 25, 57, 69, 78, 84, 105, 120, 167, 191, 192, 197
Bakkers / AWdeKlerck - 15, 17, 27
Bakx / AWdeKlerck - 68, 179
Baliaars / AWdeKlerck - 50, 59, 92, 99, 102, 105, 111
Ballaert van / AWdeKlerck - 177, 188
Bames / AWdeKlerck - 46
Barbiers / AWdeKlerck - 57, 58
Barel / AWdeKlerck - 51
Bartels / AWdeKlerck - 27, 28, 37, 53, 62, 72, 74, 109, 113, 118, 121, 124, 131, 182, 183
Barterls / AWdeKlerck - 204
Bastiaanse / AWdeKlerck - 71
Bastianen / AWdeKlerck - 105, 125, 203
Baten / AWdeKlerck - 37, 39, 42, 70, 94, 143, 203, 204
Batenburg van / AWdeKlerck - 66, 108, 121, 122, 127, 195
Bavelaar / AWdeKlerck - 15, 32, 38
Bax / AWdeKlerck - 137, 140
Beckhoven van / AWdeKlerck - 48, 49, 63-66, 76, 77, 80, 82, 87, 94, 95, 97, 98, 101, 104, 108, 110, 127, 128, 130, 136, 137, 142, 144, 148, 152, 159, 176, 187, 190-193, 197-199, 201, 205
Bedaf van / AWdeKlerck - 52, 63, 83
Beek van / AWdeKlerck - 36, 57, 92, 166, 187, 188
Beemt van den / AWdeKlerck - 10, 53
Been de / AWdeKlerck - 24
Beens / AWdeKlerck - 161
Begon / AWdeKlerck - 31
Begram / AWdeKlerck - 96
Bekkers / AWdeKlerck - 52, 57, 78, 79, 82
Bekkum van / AWdeKlerck - 15
Bellefonds de / AWdeKlerck - 146
Bemde van / AWdeKlerck - 150
Bemden van / AWdeKlerck - 93, 97
Bemt van den / AWdeKlerck - 72, 78, 80, 129, 189
Bens / AWdeKlerck - 179, 188
Berendonk van / AWdeKlerck - 122, 123
Berg van de / AWdeKlerck - 101
Berg van den / AWdeKlerck - 110, 113, 126, 127, 144, 146, 166, 182, 193, 199, 200
Bergen van / AWdeKlerck - 95, 177
Bergh van den / AWdeKlerck - 34, 86, 141
Berghe van / AWdeKlerck - 9
Berghe van den / AWdeKlerck - 97, 109
Berghen van / AWdeKlerck - 191
Berghen van den / AWdeKlerck - 96
Berk / AWdeKlerck - 30
Bette / AWdeKlerck - 73, 85, 154, 156
Bettenham van Munnik / AWdeKlerck - 31
Beugen van / AWdeKlerck - 108, 111, 115, 116, 123, 161
Bie de / AWdeKlerck - 77, 81, 82, 86
Biemans / AWdeKlerck - 38, 40, 44, 50, 51, 83, 179
Bienen / AWdeKlerck - 12
Bierings / AWdeKlerck - 74, 89
Bierstekers / AWdeKlerck - 28
Biestraten / AWdeKlerck - 157
Bieure / AWdeKlerck - 55
Biggelaar de / AWdeKlerck - 29, 30
Bimpt van den / AWdeKlerck - 207
Bimt van den / AWdeKlerck - 63, 65, 68
Binck / AWdeKlerck - 42, 206
Bink / AWdeKlerck - 12, 20, 61, 83, 114, 128, 139, 140, 208
Binkhorst / AWdeKlerck - 45
Bint van der / AWdeKlerck - 203
Birck / AWdeKlerck - 188
Bisseliek van / AWdeKlerck - 15
Blacquire / AWdeKlerck - 76
Blankaars / AWdeKlerck - 21
Blanken / AWdeKlerck - 43, 56, 66, 67, 69-71, 76, 79, 82, 88, 95, 96, 100, 104, 111, 150, 151
Blankers / AWdeKlerck - 24, 81, 86
Blaskens / AWdeKlerck - 92
Blauwen den / AWdeKlerck - 10
Blerck van / AWdeKlerck - 25, 30, 32, 72, 192
Bliek van den / AWdeKlerck - 112
Blik van den / AWdeKlerck - 203
Blom / AWdeKlerck - 93, 117, 160
Blommerde / AWdeKlerck - 107
Bockhoven van / AWdeKlerck - 62, 196
Bocxel van / AWdeKlerck - 73
Boejinck / AWdeKlerck - 23
Boejink / AWdeKlerck - 23
Boellard / AWdeKlerck - 29
Boer de / AWdeKlerck - 111
Boeren / AWdeKlerck - 52, 204
Boers / AWdeKlerck - 16
Boevink / AWdeKlerck - 148
Bogaarts / AWdeKlerck - 75, 76, 84
Bogaerts / AWdeKlerck - 204
Bogards / AWdeKlerck - 13
Bogers / AWdeKlerck - 29, 30, 80, 84, 89, 99, 104, 113, 120, 125, 127, 135, 175, 180, 182, 199
Boijen / AWdeKlerck - 122
Boijs de / AWdeKlerck - 193
Bois du / AWdeKlerck - 117
Bokhoven van / AWdeKlerck - 47
Bol / AWdeKlerck - 144, 184
Bom / AWdeKlerck - 20, 54, 68, 73, 77, 80, 85, 86, 154, 156
Bom van der / AWdeKlerck - 66, 97, 102, 115, 148, 159, 160, 168, 190, 193, 201
Bomers / AWdeKlerck - 41
Bont de / AWdeKlerck - 10, 12, 54, 57
Booghmans / AWdeKlerck - 104
Boom van den / AWdeKlerck - 70, 179
Boomaerts / AWdeKlerck - 199, 200, 208
Boommaerts / AWdeKlerck - 189, 190
Boon / AWdeKlerck - 90
Boot / AWdeKlerck - 68, 97, 121, 124, 131, 132, 207
Borburgh / AWdeKlerck - 24, 108, 149
Borch van der / AWdeKlerck - 140, 145, 149, 163, 172, 179, 187, 196, 205
Borgers / AWdeKlerck - 7, 15, 41, 45, 85
Borgh van der / AWdeKlerck - 157
Borgt van der / AWdeKlerck - 71, 207
Born van / AWdeKlerck - 60, 152
Borret / AWdeKlerck - 137, 181
Borst de / AWdeKlerck - 37, 87, 117
Borst van der / AWdeKlerck - 10, 12, 34, 40, 41, 52, 57-59, 95, 117, 122, 177
Bos / AWdeKlerck - 60, 64, 71, 113, 121
Bosch van den / AWdeKlerck - 28, 78, 79, 84, 89, 91, 100, 138, 152, 176, 190
Bosman / AWdeKlerck - 37, 60
Bosmans / AWdeKlerck - 122, 128, 146
Bosschart / AWdeKlerck - 27, 174, 175
Bosson de / AWdeKlerck - 31, 36, 56, 65, 66, 68, 78, 85, 99, 111, 112, 151, 182, 202, 203, 206, 208
Bossu / AWdeKlerck - 28
Both de / AWdeKlerck - 193
Bours de / AWdeKlerck - 129
Bouwens / AWdeKlerck - 184
Boxel van / AWdeKlerck - 95, 129, 157, 161, 162
Braat / AWdeKlerck - 62
Braber den / AWdeKlerck - 106
Brabers / AWdeKlerck - 18, 19, 40, 60, 95, 176, 196
Brand / AWdeKlerck - 82
Brands / AWdeKlerck - 82
Brandwijk / AWdeKlerck - 88
Braskamp / AWdeKlerck - 202
Braspenning / AWdeKlerck - 73, 188
Breda van / AWdeKlerck - 12, 14, 23, 31, 37, 39, 46, 52, 56, 57, 60, 65, 67, 73, 75, 77, 80, 83, 84, 86-89, 91, 92, 96, 97, 99-101, 103, 105, 106, 109- 113, 117-119, 123, 125, 128, 132, 141, 143, 144, 148, 149, 152, 154-159, 163-165, 169, 172, 173, 175, 179, 185, 186, 188, 191, 196, 199, 205
Bree van / AWdeKlerck - 85
Breuren / AWdeKlerck - 19, 20, 68
Broeders / AWdeKlerck - 113
Broek van den / AWdeKlerck - 10, 22, 27, 31, 47, 59, 61, 72, 78, 93, 94, 99, 111-113, 150, 151, 154, 184, 198-200, 208, 209
Broekhoven / AWdeKlerck - 24, 40, 41, 95, 127
Broekhoven van / AWdeKlerck - 26, 149, 152
Broekman / AWdeKlerck - 130, 141
Broeksmit / AWdeKlerck - 20-22
Brood / AWdeKlerck - 111, 195, 203-206
Broodt / AWdeKlerck - 182
Brooijmans / AWdeKlerck - 135, 138, 143
Broos / AWdeKlerck - 46, 71, 76-78, 82, 180, 191, 202
Brouwer / AWdeKlerck - 9
Brouwers / AWdeKlerck - 9, 93-95, 203, 204
Bruijn / AWdeKlerck - 158
Bruijn de / AWdeKlerck - 10, 15, 21, 23, 24, 28-30, 33, 36, 46, 53, 62, 66, 70, 76, 82, 84, 85, 88, 93, 101, 103, 106-109, 111, 112, 114-116, 120, 121, 128, 131-133, 135, 138, 140, 143, 145, 146, 148, 152, 154, 155, 158, 160, 163, 165, 166, 172, 174, 179, 180, 182, 184, 187, 191, 192, 194-196, 198, 201
Bruijnel / AWdeKlerck - 51, 124
Bruijns / AWdeKlerck - 18, 120
Bruin de / AWdeKlerck - 62, 63
Bruinel / AWdeKlerck - 14
Brunel / AWdeKlerck - 69
Brunet de Bosche Brune / AWdeKlerck - 47
Bruren / AWdeKlerck - 20
Brusselaars / AWdeKlerck - 28
Bucking / AWdeKlerck - 68
Buijs / AWdeKlerck - 7, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 46, 61, 84, 91, 110, 111, 127, 137, 160, 162, 175-178, 180, 181, 193, 195
Buijs van de / AWdeKlerck - 28
Buijs van den / AWdeKlerck - 143
Buijszert / AWdeKlerck - 25
Buijten van / AWdeKlerck - 11, 12
Bukkens / AWdeKlerck - 181
Bult / AWdeKlerck - 83
Bunnik / AWdeKlerck - 31
Burgers / AWdeKlerck - 18, 31
Burght van der / AWdeKlerck - 7, 8, 14, 45, 56, 75, 80, 86, 91, 105, 155, 185
Burgt van der / AWdeKlerck - 90, 95, 104, 105
Bus / AWdeKlerck - 83, 144, 190
Bussche van der / AWdeKlerck - 117
But / AWdeKlerck - 67
Buth / AWdeKlerck - 15
Buurstede / AWdeKlerck - 24

Caam van / AWdeKlerck - 67, 133
Calis / AWdeKlerck - 165
Campehout van / AWdeKlerck - 89
Campenhout / AWdeKlerck - 195
Campenhout van / AWdeKlerck - 44, 46, 47, 49, 52, 57, 85, 97, 125, 160, 164-166, 170-172, 174, 179- 182, 187, 193-197, 199, 204, 207
Cantrijn / AWdeKlerck - 8
Castel van / AWdeKlerck - 32
Castelijns / AWdeKlerck - 66
Caters de / AWdeKlerck - 34
Cells / AWdeKlerck - 158
Cels / AWdeKlerck - 35, 120, 160, 180-182, 184, 192
Chaam van / AWdeKlerck - 40, 52
Chalmot de / AWdeKlerck - 16
Champs des / AWdeKlerck - 161
Chevalier / AWdeKlerck - 190
Christianen / AWdeKlerck - 103, 109, 120
Claasen / AWdeKlerck - 37, 173, 189, 190, 201, 202
Claasens / AWdeKlerck - 204
Claassen / AWdeKlerck - 111, 201
Claessens / AWdeKlerck - 117, 201
Clasen / AWdeKlerck - 37, 77, 201
Cleinen? / AWdeKlerck - 117
Coenraad Barth / AWdeKlerck - 78
Coets / AWdeKlerck - 31
Coevoets / AWdeKlerck - 7, 28, 67, 73, 76-78, 80, 82, 94, 104, 105, 107, 144, 169, 174
Cohen / AWdeKlerck - 176
Collard / AWdeKlerck - 113
Colthoff / AWdeKlerck - 170, 171
Colthooff / AWdeKlerck - 175
Commelin / AWdeKlerck - 154
Commesaris / AWdeKlerck - 28
Commissaris / AWdeKlerck - 82, 180, 182
Cornelis / AWdeKlerck - 115, 174, 175, 181, 189
Cornelisse / AWdeKlerck - 176
Cornelissen / AWdeKlerck - 89, 101
Corsmit / AWdeKlerck - 62
Corsten / AWdeKlerck - 10, 121, 139, 145, 171, 172, 182, 187, 189, 207
Corstens / AWdeKlerck - 199
Corstjaanssen / AWdeKlerck - 150
Corthals / AWdeKlerck - 205
Coshorst / AWdeKlerck - 179
Coster de / AWdeKlerck - 93
Coter de / AWdeKlerck - 88, 100, 104
Couwelaar van de / AWdeKlerck - 206
Couwenberg / AWdeKlerck - 78, 163
Couwenbergh / AWdeKlerck - 52, 75, 77-79, 82
Cova / AWdeKlerck - 23
Cramer / AWdeKlerck - 101, 106, 116
Cranen / AWdeKlerck - 70
Creten / AWdeKlerck - 112
Crillaerts / AWdeKlerck - 204
Crom de / AWdeKlerck - 160, 161, 202, 205, 206
Crous de / AWdeKlerck - 61
Crul / AWdeKlerck - 206, 208
Cuijpers / AWdeKlerck - 41, 46, 65, 66, 123, 134, 140, 144, 146, 149, 156, 158, 163, 164, 166, 172, 173, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 191, 196, 198, 205- 207
Cuijstermans / AWdeKlerck - 75, 100, 179
Cuipers / AWdeKlerck - 203
Cunes / AWdeKlerck - 168

Daan van / AWdeKlerck - 47
Daas / AWdeKlerck - 194
Dalemans / AWdeKlerck - 201
Dalen / AWdeKlerck - 116, 158
Dam / AWdeKlerck - 15, 16, 21, 27, 29, 48, 150, 166
Dam vam / AWdeKlerck - 188
Dam vam van / AWdeKlerck - 180
Dam van / AWdeKlerck - 47, 115, 117, 137, 144, 146, 160, 164, 168, 170, 174-176, 179-181, 184-186, 189, 190, 193-195, 197, 200, 203
Dam van den / AWdeKlerck - 93
Dame / AWdeKlerck - 19
Damen / AWdeKlerck - 33, 61, 90, 112, 135, 143, 165
Dammers / AWdeKlerck - 164
Daverveld / AWdeKlerck - 37, 38
Davervelt / AWdeKlerck - 161
Deenis / AWdeKlerck - 30, 67
Dekker / AWdeKlerck - 76, 91, 185
Dekker de / AWdeKlerck - 39, 44-46, 53, 54, 57
Dekkers / AWdeKlerck - 16, 25, 26, 33, 34, 37, 52, 74, 88, 98, 109, 113, 145, 146, 169, 172, 177, 190, 204, 206, 208
Dellenbach / AWdeKlerck - 173
Denis / AWdeKlerck - 37, 83
Denisse / AWdeKlerck - 23, 32, 64
Desant / AWdeKlerck - 104
Dessener / AWdeKlerck - 182
Detier / AWdeKlerck - 111, 164
Dielemans / AWdeKlerck - 12, 13, 17, 37, 38, 40, 76, 87, 92, 102, 121, 123, 127, 130, 155-158, 160, 162, 164, 169, 177, 187, 203
Diert van Kerkwerven / AWdeKlerck - 117, 123, 138, 141
Diert van Werfkerke / AWdeKlerck - 94
Diert van Werfkerken / AWdeKlerck - 101
Diest van Kerkwerven / AWdeKlerck - 107, 112
Dijk van / AWdeKlerck - 74, 85, 86
Dijkbestuur van SMp / AWdeKlerck - 25
Dijkcollegie van Hoevensche Beemde / AWdeKlerck - 37
Dijkcollegie van SMp / AWdeKlerck - 7, 10
Dijkcollegie vd Polder d�Oude Nieuwe Landen / AWdeKlerck - 7
Dijkmans / AWdeKlerck - 161, 162
Dijts / AWdeKlerck - 43
Dingenouts / AWdeKlerck - 7, 9, 52, 63, 84, 133, 137, 173, 174, 184
Dirckx / AWdeKlerck - 188, 190
Dirken / AWdeKlerck - 164, 192
Dirks / AWdeKlerck - 8, 18, 152, 157
Dirkx / AWdeKlerck - 168
Dirne / AWdeKlerck - 177, 191, 192
Dirnen / AWdeKlerck - 46, 161, 192
Dirven / AWdeKlerck - 16, 41, 42, 52, 54, 55, 98, 100, 105, 107, 123, 127, 180, 189, 190, 200
Dirx / AWdeKlerck - 189
Dis van / AWdeKlerck - 19, 34, 39, 55, 73, 74, 79, 80, 85, 86, 92, 105, 109, 110, 112, 127, 148, 183
Dolk / AWdeKlerck - 9, 11, 40, 45, 51, 60, 66, 73, 89, 90, 95, 98, 99, 104, 109, 110, 113-116, 121, 127, 152- 156, 165, 168, 175, 189, 193, 196, 198
Domburg van / AWdeKlerck - 43
Domburgh van / AWdeKlerck - 32, 84, 138
Dongen / AWdeKlerck - 138
Dongen van / AWdeKlerck - 29, 32, 67, 94, 104, 116, 132, 138-140, 143, 167, 182, 200
Donkers / AWdeKlerck - 158, 159
Dooren van / AWdeKlerck - 46, 67
Dooren van den / AWdeKlerck - 52, 67, 68, 107
Doren van / AWdeKlerck - 88
Dries van den / AWdeKlerck - 15, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 40, 42, 59, 67, 80, 87, 93, 98, 99, 102, 109, 111, 113, 122, 133, 139, 140, 144, 158, 160, 164, 166, 181, 190, 196, 198, 207
Drijver de / AWdeKlerck - 24, 76, 77, 81, 82, 86, 88, 90, 92, 96, 107, 114, 115, 132, 133, 162, 165, 195
Drijver den / AWdeKlerck - 130, 170
Ducloo / AWdeKlerck - 83, 85
Dulloo / AWdeKlerck - 80
Dun van / AWdeKlerck - 33, 204

Eb van der / AWdeKlerck - 106, 141, 142
Eckeren van / AWdeKlerck - 94
Eeckma / AWdeKlerck - 96
Eeden van / AWdeKlerck - 170, 175
Eeden van den / AWdeKlerck - 195
Eekelen van / AWdeKlerck - 9, 32, 36, 51, 55, 60, 73, 75, 95, 96, 98, 102-104, 115, 124, 125, 146, 148, 150, 152, 166, 182, 191, 205, 208
Eekeren van / AWdeKlerck - 87, 88, 112, 116
Eeland / AWdeKlerck - 65
Eeland van / AWdeKlerck - 65
Eeltjens / AWdeKlerck - 30
Eeman / AWdeKlerck - 127, 146, 148
Eersel van / AWdeKlerck - 15, 46
Eeten van den / AWdeKlerck - 61
Eickma / AWdeKlerck - 92, 101, 116
Eickman / AWdeKlerck - 95
Eijnde van den / AWdeKlerck - 194
Eijnden van den / AWdeKlerck - 163, 172, 174, 179, 180, 187, 192, 194, 195, 197
Ekelen van / AWdeKlerck - 30
Eland / AWdeKlerck - 23, 24, 64
Ellinckhuijzen / AWdeKlerck - 155
Elsacker van den / AWdeKlerck - 57
Elsen / AWdeKlerck - 170, 189, 190, 193, 195
Elteren van / AWdeKlerck - 70
Emberegts / AWdeKlerck - 63, 64
Emberts / AWdeKlerck - 161
Embregts / AWdeKlerck - 95, 101, 102, 113, 157
Ende van den / AWdeKlerck - 176, 177
Enden den / AWdeKlerck - 191
Enden van den / AWdeKlerck - 8, 18, 22, 72, 74, 94, 101, 152, 161, 179, 182, 187
Engelberts / AWdeKlerck - 112
Engelen / AWdeKlerck - 122
Engels / AWdeKlerck - 71
Engelsen den / AWdeKlerck - 68, 148
Erens / AWdeKlerck - 203
Erp van / AWdeKlerck - 166, 187, 188
Ertrijck van / AWdeKlerck - 53, 61, 66, 94, 101, 107, 112, 117, 138, 141
Ertrijk van / AWdeKlerck - 63, 123
Erven van / AWdeKlerck - 105, 106
Eskens / AWdeKlerck - 105
Essevelt van / AWdeKlerck - 26
Etten / AWdeKlerck - 84
Etten van / AWdeKlerck - 23, 34, 40-43, 45, 47, 55, 58-60, 65, 66, 72, 76, 86, 89, 107, 109, 150, 162, 176, 191, 192, 204
Everde / AWdeKlerck - 149
Everden / AWdeKlerck - 177
Evers / AWdeKlerck - 16, 38, 41, 42, 95, 104, 149, 150, 176, 178-180
Everse / AWdeKlerck - 43
Eversen / AWdeKlerck - 178
Evertse / AWdeKlerck - 38
Evertsen / AWdeKlerck - 42

Faasen / AWdeKlerck - 21, 54, 76, 84, 112, 134, 137, 144-146, 148, 155, 165, 174, 188, 196
Faassen / AWdeKlerck - 118, 173
Faesen / AWdeKlerck - 176
Faessen / AWdeKlerck - 126
Farla / AWdeKlerck - 76, 82
Fasen / AWdeKlerck - 92, 125-127, 131
Feeken / AWdeKlerck - 12
Fennema / AWdeKlerck - 201
Flipsens / AWdeKlerck - 104, 185, 186
Floren / AWdeKlerck - 63, 114, 143
Fontaine des / AWdeKlerck - 40, 78
Fontaines des / AWdeKlerck - 56, 75
Fonteine des / AWdeKlerck - 64
Fousenek / AWdeKlerck - 77
Frackers / AWdeKlerck - 67
Frank / AWdeKlerck - 21, 39, 189
Franken / AWdeKlerck - 9, 14, 18, 29, 61, 63, 70, 75, 86, 88, 91, 113, 116, 123, 126, 129, 135, 146, 148, 176, 178, 193
Frijters / AWdeKlerck - 84, 138
Fuijkeschot / AWdeKlerck - 15

Galen van / AWdeKlerck - 173
Gastel / AWdeKlerck - 162
Gastel van / AWdeKlerck - 21, 27, 34, 62, 65, 84, 89, 93, 106, 132, 140, 141, 151, 162, 177, 188, 196, 197, 199, 205
Gasthuis van Ett / AWdeKlerck - 108
Geel van / AWdeKlerck - 17, 74, 89, 194, 196, 197
Geelhoorn / AWdeKlerck - 169
Geelhoven / AWdeKlerck - 43, 138
Geers / AWdeKlerck - 26
Geersen / AWdeKlerck - 191
Geerts / AWdeKlerck - 157
Geertsma / AWdeKlerck - 168
Geleijns / AWdeKlerck - 24, 34, 42, 44, 53, 83, 168, 169, 182, 209
Gelens / AWdeKlerck - 14, 21, 49, 72, 93, 106, 113, 124, 131, 141, 155, 166, 172, 173, 187, 189
Gelijns / AWdeKlerck - 13, 52, 55, 67, 87, 103, 159, 167
Gelijs / AWdeKlerck - 15, 45, 46, 50, 56, 61, 64-66, 72, 76, 91, 146, 148, 154, 155, 185
Gemeente Odb / AWdeKlerck - 141
Gemeentebestuur van Hvn / AWdeKlerck - 39
Gemeentens Haven Odb / AWdeKlerck - 68
Genachten van / AWdeKlerck - 44
Genk van / AWdeKlerck - 73, 116, 146, 171, 193, 198, 206
Gennep van / AWdeKlerck - 124
Gennip van / AWdeKlerck - 206, 208
Gereformeerde Diaconie Armen van Stb 112
Gereformeerde Gemeente van Ett / AWdeKlerck - 87, 115
Gereformeerde Gemeente van Odb / AWdeKlerck - 102
Gereformeerde Gemeente van Stb / AWdeKlerck - 80, 118
Gereformeerde Kerk / AWdeKlerck - 11
Gerlach / AWdeKlerck - 12, 25
Gerlagh / AWdeKlerck - 45, 96, 169-171
Gerrits / AWdeKlerck - 170, 189, 191, 197, 208
Geusen / AWdeKlerck - 148
Ghert van / AWdeKlerck - 201
Gherth van / AWdeKlerck - 208
Gieben / AWdeKlerck - 141
Gielen / AWdeKlerck - 13, 33, 42, 55, 62, 68, 72, 118, 159, 162, 165, 168, 181, 184, 207
Giesbergen / AWdeKlerck - 130, 182, 202
Gilkens / AWdeKlerck - 118, 119, 123
Gils van / AWdeKlerck - 65, 67, 68, 82, 89, 93, 95, 99, 106, 115, 127, 146, 157, 167, 178, 184-186, 191, 199, 201, 203, 207
Ginneken van / AWdeKlerck - 9, 10, 146, 178
Glockman / AWdeKlerck - 12
Glockman van / AWdeKlerck - 14
Glockmann van / AWdeKlerck - 165
Glockmann von / AWdeKlerck - 102, 118, 119, 169-172, 190
Gobbens / AWdeKlerck - 39, 52, 57, 91
Godschalk / AWdeKlerck - 42, 91
Goes van der / AWdeKlerck - 14
Gommers / AWdeKlerck - 60, 196
Gool van / AWdeKlerck - 189, 190
Goorbergh van de / AWdeKlerck - 171
Goorbergh van den / AWdeKlerck - 189-191, 193
Goorden / AWdeKlerck - 24, 42, 58, 59, 96, 97, 99, 105, 107, 109, 136, 140, 150
Goosen / AWdeKlerck - 11, 84, 85, 89, 124, 156, 161
Goosens / AWdeKlerck - 78, 119, 126, 128, 181
Goossens / AWdeKlerck - 121, 143, 191, 199
Goppel / AWdeKlerck - 100
Gordens / AWdeKlerck - 198
Gorp van / AWdeKlerck - 24, 62-64, 66, 68, 98
Gotschalk / AWdeKlerck - 73
Gouverneur / AWdeKlerck - 9, 10, 13, 23, 33, 40, 56, 67, 71, 72, 75, 93, 102, 108, 118, 120, 160, 161, 170, 174, 177, 179, 183-185, 191, 201, 203, 206
Govaerts / AWdeKlerck - 88
Graaf de / AWdeKlerck - 158
Graaff de / AWdeKlerck - 25
Greef de / AWdeKlerck - 143
Greevers / AWdeKlerck - 7, 10, 11, 16, 19-25, 27, 36, 38-41
Grevers / AWdeKlerck - 18, 43, 45, 47, 49, 50, 55-57, 61-63, 65, 66, 72, 76, 87, 88, 93, 96, 108, 111, 123, 125-128, 133-136, 140, 144, 145, 149, 157, 163, 164, 166, 170-173, 175, 179, 187, 188, 196, 198, 204, 205, 207
Groen / AWdeKlerck - 84
Groen de / AWdeKlerck - 9, 10, 12, 17, 30, 37, 38, 41, 49, 58, 59, 72, 119, 138, 150, 169
Groeneveld / AWdeKlerck - 55, 68, 73, 76, 78, 84
Groodt / AWdeKlerck - 71
Groot de / AWdeKlerck - 104, 111, 114, 121, 204
Grootenboer / AWdeKlerck - 162
Guffen / AWdeKlerck - 50, 143, 156
Gulden / AWdeKlerck - 28, 61, 166, 190
Guns / AWdeKlerck - 23, 27, 30, 32, 59, 60, 67, 83, 87
Gunst / AWdeKlerck - 64, 203
Gunst van / AWdeKlerck - 102, 111
Gurp van / AWdeKlerck - 206

Haaff van / AWdeKlerck - 90
Haaff van�t / AWdeKlerck - 53, 76, 104, 154, 155
Haaft van / AWdeKlerck - 110
Haaft van�t / AWdeKlerck - 185
Haaften / AWdeKlerck - 108
Haaften van / AWdeKlerck - 49, 80, 83, 105, 108
Haan de / AWdeKlerck - 19
Haast / AWdeKlerck - 50, 68, 199
Haasten van / AWdeKlerck - 45, 82
Habraken / AWdeKlerck - 40
Hack / AWdeKlerck - 63
Hage uit de / AWdeKlerck - 84, 143
Hagenaars / AWdeKlerck - 51, 140
Hagens / AWdeKlerck - 13, 16, 21, 33, 34, 38, 49, 66, 83, 87, 94, 108, 109, 116, 178
Hak / AWdeKlerck - 161, 162, 174
Hal van / AWdeKlerck - 175, 202
Halberstadt / AWdeKlerck - 79
Halewijns / AWdeKlerck - 196
Halteren van / AWdeKlerck - 79
Ham van / AWdeKlerck - 132, 188
Ham van den / AWdeKlerck - 23
Hamel / AWdeKlerck - 189, 190
Handeweg / AWdeKlerck - 55
Hanegraaf / AWdeKlerck - 24
Hanewinkel / AWdeKlerck - 76, 94
Hantens / AWdeKlerck - 187
Haperen van / AWdeKlerck - 36, 56, 157
Harder de / AWdeKlerck - 30
Haren van / AWdeKlerck - 70
Harmans / AWdeKlerck - 124
Harselman / AWdeKlerck - 39
Hart de / AWdeKlerck - 65
Hart van / AWdeKlerck - 61
Hasen / AWdeKlerck - 34, 59
Hassel van / AWdeKlerck - 25, 42, 82
Heeckeren van / AWdeKlerck - 102
Heenk / AWdeKlerck - 178
Heeren / AWdeKlerck - 95, 188
Hees van / AWdeKlerck - 58, 59
Heestermans / AWdeKlerck - 38, 57, 68, 86, 192, 198
Heiden van der / AWdeKlerck - 58
Heijblom / AWdeKlerck - 70, 119
Heijboer / AWdeKlerck - 11
Heijden van der / AWdeKlerck - 9, 11, 20, 27, 28, 39, 93, 107, 152, 164, 189, 194, 200
Heijligendorp / AWdeKlerck - 93
Heijnen / AWdeKlerck - 132, 145
Heijnincx / AWdeKlerck - 40, 55, 71, 75, 89, 107, 109, 115, 127, 128, 145, 152, 158, 162, 165, 166, 171, 175, 176, 183, 193, 197, 208
Heijntjes / AWdeKlerck - 47, 109
Heijrmans / AWdeKlerck - 196, 197
Heijst van / AWdeKlerck - 87
Helbregts / AWdeKlerck - 92
Held de / AWdeKlerck - 74
Held den / AWdeKlerck - 84, 185
Heldt de / AWdeKlerck - 127, 139, 140, 146, 174, 191, 196, 197, 202, 207
Hellemans / AWdeKlerck - 33, 188
Hellemond / AWdeKlerck - 94
Hellemond van / AWdeKlerck - 11, 83, 98, 120, 121, 126
Hellemons / AWdeKlerck - 42, 48, 56, 130, 155, 162, 202
Helt de / AWdeKlerck - 70, 87, 192, 197
Helt den / AWdeKlerck - 99
Helvort van / AWdeKlerck - 112
Hembroek / AWdeKlerck - 9, 23, 51, 56, 67, 68, 71, 75, 76, 82, 89, 94, 120, 131, 137, 139, 164, 173, 185, 204
Hendepoel / AWdeKlerck - 164
Hendericks / AWdeKlerck - 21
Henderickx / AWdeKlerck - 12, 13, 17, 18, 20-22, 28
Henderiks / AWdeKlerck - 10, 44, 53, 54, 177
Henderikx / AWdeKlerck - 27
Hendriks / AWdeKlerck - 146, 195
Hendrikx / AWdeKlerck - 21, 28, 90, 125
Hens / AWdeKlerck - 106
Herder de / AWdeKlerck - 34, 94, 132, 192
Herder den / AWdeKlerck - 59
Hermans / AWdeKlerck - 34, 115, 122, 123, 160, 188
Hermus / AWdeKlerck - 36, 68, 128, 179
Herp / AWdeKlerck - 69
Herrijgers / AWdeKlerck - 37, 41, 134
Hervomde Gemeente van Stb / AWdeKlerck - 182
Hervormde Gemeente Odb / AWdeKlerck - 105
Hervormde Gemeente te Ett / AWdeKlerck - 208
Hervormde Gemeente te Hvn / AWdeKlerck - 96
Hervormde Gemeente te Leur / AWdeKlerck - 175
Hervormde Gemeente van Ett / AWdeKlerck - 98, 103, 131
Hervormde Gemeente van Hvn / AWdeKlerck - 15
Hervormde Gemeente van Leur / AWdeKlerck - 116, 136
Hervormde Gemeente van Odb / AWdeKlerck - 34, 87, 92, 183, 186, 208
Hervormde Gemeente van Stb / AWdeKlerck - 94, 178
Heusden van / AWdeKlerck - 49
Heuvel van den / AWdeKlerck - 24, 108
Heuvelmans / AWdeKlerck - 26, 67, 80, 89, 90, 165
Hielen van / AWdeKlerck - 105
Hijnincx / AWdeKlerck - 22
Hoefnagel / AWdeKlerck - 25
Hoefnagels / AWdeKlerck - 168
Hoek van den / AWdeKlerck - 198
Hoek van der / AWdeKlerck - 117, 119, 131
Hoeks / AWdeKlerck - 7, 38, 50, 71, 77, 84, 104, 162
Hoendervangers / AWdeKlerck - 177, 184
Hoeufft / AWdeKlerck - 45
Hof van�t / AWdeKlerck - 35, 85
Hoff van der / AWdeKlerck - 9, 141, 142
Hollander de / AWdeKlerck - 34
Hollander den / AWdeKlerck - 33, 34, 36, 43, 105, 128, 132, 176, 197
Hoof van / AWdeKlerck - 47, 127
Hoofd van / AWdeKlerck - 22, 33
Hooff van / AWdeKlerck - 12, 21-24, 27, 41, 50, 56, 105
Hoog de / AWdeKlerck - 37
Hoogduren / AWdeKlerck - 88
Hoogen de / AWdeKlerck - 122
Hoogstraten van / AWdeKlerck - 108
Hooijdonk van / AWdeKlerck - 119, 133, 154, 155
Hoon de / AWdeKlerck - 160
Hoppenbrouwer / AWdeKlerck - 160, 185, 204
Hopstaken / AWdeKlerck - 18, 19, 75, 85, 86, 94, 96, 98, 100, 104, 117, 120, 130, 173, 174, 177, 185, 186, 195, 202-204, 209
Horians / AWdeKlerck - 11, 143
Hostaken / AWdeKlerck - 19
Hout van / AWdeKlerck - 79
Hout van den / AWdeKlerck - 119
Houtekamp / AWdeKlerck - 42
Houten van den / AWdeKlerck - 92, 149
Houtepen / AWdeKlerck - 41, 70, 139
Houtkamp / AWdeKlerck - 136, 150
Houtman / AWdeKlerck - 79
Houwens / AWdeKlerck - 106
Hoveijn / AWdeKlerck - 7, 8, 14, 22, 128, 137, 155, 162, 173, 185, 188, 204, 205
Hubers / AWdeKlerck - 129
Huiberegts / AWdeKlerck - 176
Huibregs / AWdeKlerck - 146
Huigens / AWdeKlerck - 146
Huigenvoort van den / AWdeKlerck - 107, 173
Huigevoort van den / AWdeKlerck - 36, 133
Huijberegs / AWdeKlerck - 68
Huijberegts / AWdeKlerck - 15, 30, 64, 133, 157, 192
Huijbrechts / AWdeKlerck - 34
Huijbregs / AWdeKlerck - 71, 73, 80, 82, 145, 146, 149
Huijbregt / AWdeKlerck - 76
Huijbregts / AWdeKlerck - 41, 58, 63, 94, 98, 99, 125, 131, 139, 149, 181, 194, 195
Huijbregtse / AWdeKlerck - 182
Huijgen / AWdeKlerck - 109
Huijgens / AWdeKlerck - 66, 106, 107, 109, 146, 150
Huijgenvoort van / AWdeKlerck - 16
Huijgenvoort van den / AWdeKlerck - 187, 188
Huijgevoort van de / AWdeKlerck - 61
Huijpen / AWdeKlerck - 32
Huijregs / AWdeKlerck - 100
Huijsers / AWdeKlerck - 178
Huijtkar / AWdeKlerck - 20-23, 25
Huisgens / AWdeKlerck - 64
Huisman / AWdeKlerck - 197
Huismans / AWdeKlerck - 68
Huitkar / AWdeKlerck - 20, 22, 26, 31

Iersel van / AWdeKlerck - 43, 79, 128, 132, 133, 151, 152, 176, 178, 184, 194, 197, 202
IJzerman / AWdeKlerck - 84
Ilverenbeek van / AWdeKlerck - 10, 28, 62, 71, 84, 128, 133, 136, 137, 164, 165, 176, 185, 186, 188, 202
Ilverenbeel van / AWdeKlerck - 186
Immans / AWdeKlerck - 39, 40
Immens / AWdeKlerck - 133, 140, 152, 154, 162, 174, 175, 179, 185
Ingengenhousz / AWdeKlerck - 187
Ingenhousz / AWdeKlerck - 123, 130, 134, 137, 140, 144, 149, 157, 163, 164, 167, 175, 176, 179, 187, 191, 196, 199, 201, 205
Ingenhouts / AWdeKlerck - 9
Ingenhoutsz / AWdeKlerck - 172
Ingenhouz / AWdeKlerck - 66

Jacobs / AWdeKlerck - 7, 36, 96, 105, 109, 110, 131, 174
Jansen / AWdeKlerck - 101, 148
Jansens / AWdeKlerck - 83
Janssen / AWdeKlerck - 117, 173
Janssens / AWdeKlerck - 185
Jantson van Erfrenten / AWdeKlerck - 170
Jantzon / AWdeKlerck - 58
Jantzon van Erfrechten van Capelle / AWdeKlerck - 158
Jantzon van Erfrechten van Capelle? / AWdeKlerck - 158
Jantzon van Erfrenten / AWdeKlerck - 166
Jantzon van Erfrenten van Capelle / AWdeKlerck - 198
Jantzon van Erfrenten van Capellen / AWdeKlerck - 164
Jantzon van Nieuwland / AWdeKlerck - 123, 134, 140, 145, 149, 157, 163, 172, 179, 187, 196, 205
Jardin de / AWdeKlerck - 113
Jaspers / AWdeKlerck - 16, 132, 144, 145, 162, 163, 188, 191
Jiskoot / AWdeKlerck - 15, 39, 148
Jong de / AWdeKlerck - 13, 26, 36, 50, 51, 62-64, 66-68, 70, 73, 88, 121, 125, 127, 128, 160, 167, 169, 178, 184, 186, 190, 196, 197, 199
Jonge Borgerhof de / AWdeKlerck - 116
Jonge de / AWdeKlerck - 182
Jongeneelen / AWdeKlerck - 15, 20, 61-63, 65, 71, 72, 75, 85, 94, 98, 100, 102, 104, 105, 109, 112
Jongenelen / AWdeKlerck - 52, 86, 90, 91, 139, 165, 169, 185, 192, 209
Jongh de / AWdeKlerck - 11, 54, 57, 82, 93, 184
Jongmans / AWdeKlerck - 13, 39, 53, 96, 100, 138, 168
Jonkers / AWdeKlerck - 139
Joonen / AWdeKlerck - 182
Joppen / AWdeKlerck - 18, 84, 124, 125, 133
Jordens / AWdeKlerck - 97, 115
Jorisse / AWdeKlerck - 7, 36
Jorissen / AWdeKlerck - 96
Josue / AWdeKlerck - 66

Kaam van / AWdeKlerck - 46
Kalis / AWdeKlerck - 13, 16, 28, 40, 84, 131, 132, 137, 145, 163, 164
Kamp / AWdeKlerck - 85
Kapellen van / AWdeKlerck - 150
Karremans / AWdeKlerck - 128
Kas / AWdeKlerck - 15, 33-35, 88, 101
Kasteleijn / AWdeKlerck - 14, 113, 206
Kastelein / AWdeKlerck - 203, 204
Kastelijn / AWdeKlerck - 205, 206
Kattestert / AWdeKlerck - 89
Keep van / AWdeKlerck - 41, 68, 70, 205
Keij / AWdeKlerck - 106
Keldermans / AWdeKlerck - 67, 74
Kerkhoven van den / AWdeKlerck - 73, 85, 86, 92, 93, 98, 99, 109, 111, 129, 132, 167, 169, 174, 185, 199
Kerkhoven van der / AWdeKlerck - 7, 59, 73, 75, 78
Kersen / AWdeKlerck - 7
Kersten / AWdeKlerck - 16, 17, 65, 84, 87, 92, 98, 115, 165, 184, 191
Kerstens / AWdeKlerck - 11, 12, 29, 30, 87, 96, 98, 103, 123- 125, 130, 131, 156, 160, 167, 171, 175, 185, 189, 196, 205, 207, 208
Kessel / AWdeKlerck - 7, 22, 28, 32, 79, 82, 92, 119, 128, 130, 135, 138, 143, 165, 169, 173, 177, 184, 186, 192, 197
Kessel van / AWdeKlerck - 182
Keulenaar de / AWdeKlerck - 10, 43, 44, 46, 48, 49, 65
Kinderen van / AWdeKlerck - 11, 51, 120, 121, 126, 146, 148- 150, 154
Kinne / AWdeKlerck - 111
Kinnen / AWdeKlerck - 107
Klaas / AWdeKlerck - 202
Klais / AWdeKlerck - 163
Kleijn / AWdeKlerck - 7, 31, 38, 39, 41, 42, 71, 83, 105, 108, 116
Kleijs / AWdeKlerck - 97
Klein / AWdeKlerck - 41
Klep / AWdeKlerck - 54, 62, 64, 71, 76, 83, 93, 99, 111, 119, 184, 185, 188, 195
Klerck de / AWdeKlerck - 39, 44, 64, 89, 90, 92, 100, 105-107, 109, 111, 126, 127, 136, 181, 184, 186, 191, 198, 202
Klijn / AWdeKlerck - 33
Klis / AWdeKlerck - 150, 151
Kloonen / AWdeKlerck - 11
Klundert van de / AWdeKlerck - 25, 84, 144
Knaap / AWdeKlerck - 111, 155, 199
Knipschaar / AWdeKlerck - 157
Knipscheer / AWdeKlerck - 161, 178
Knook / AWdeKlerck - 31, 79, 80, 83, 85, 89, 178, 182
Kockx / AWdeKlerck - 129, 161, 203-206
Kocx / AWdeKlerck - 135, 195
Koen / AWdeKlerck - 55
Koenraads / AWdeKlerck - 15, 25, 152
Koevoets / AWdeKlerck - 17, 27, 28, 39, 44, 50, 51, 71, 77, 93, 96, 100, 121, 134, 146, 168, 169, 176, 178, 198
K�hler / AWdeKlerck - 145
Kok / AWdeKlerck - 55
Kok de / AWdeKlerck - 73
Kokx / AWdeKlerck - 13, 33, 40, 41, 68, 112, 114, 115, 135, 151
Kol van / AWdeKlerck - 34
Koning / AWdeKlerck - 14
Koning de / AWdeKlerck - 137
Konings / AWdeKlerck - 20, 52, 102, 138, 187
Kooij / AWdeKlerck - 137
Kools / AWdeKlerck - 44, 204
Koomans / AWdeKlerck - 24
Koopman / AWdeKlerck - 19, 86
Koopmans / AWdeKlerck - 52-54, 112-117, 121-124, 126-134, 137, 149, 151, 152, 157, 164, 168, 172, 173, 175, 176, 179-182, 187, 188, 191, 195, 196, 199-201, 203, 205, 207, 208
Kooter de / AWdeKlerck - 95
Kop / AWdeKlerck - 150
Kops / AWdeKlerck - 93
Korsmit / AWdeKlerck - 20, 33-36, 71, 72, 78, 84, 87, 105, 113
Korst / AWdeKlerck - 199, 207
Korsten / AWdeKlerck - 36, 85, 120, 160
Korstmit / AWdeKlerck - 36
Kostermans / AWdeKlerck - 19
Koter de / AWdeKlerck - 64, 95, 170, 181, 188, 192
Koulil van / AWdeKlerck - 57, 115, 192
Kouteren van / AWdeKlerck - 55, 91
Kouters / AWdeKlerck - 157, 158, 184
Kouwelaar van de / AWdeKlerck - 206
Kremers / AWdeKlerck - 93
Krens / AWdeKlerck - 15, 154
Krieger / AWdeKlerck - 89
Kriesels / AWdeKlerck - 51, 58, 124, 130, 133
Krinkelen van / AWdeKlerck - 121
Kroes / AWdeKlerck - 96
Kroone / AWdeKlerck - 26
Kroonen / AWdeKlerck - 30
Kruchten van / AWdeKlerck - 131, 161
Krul / AWdeKlerck - 13, 14, 54, 75, 202
Kuijk / AWdeKlerck - 24
Kuijk van / AWdeKlerck - 9, 12, 26, 43, 45, 51, 56, 66-71, 76, 79, 82, 88, 95, 96, 99, 100, 104, 109, 111, 150, 151, 199
Kuijp van der / AWdeKlerck - 55, 73
Kuijper / AWdeKlerck - 24
Kuijper de / AWdeKlerck - 15
Kuijpers / AWdeKlerck - 18-20, 23, 25, 29, 30, 52, 63, 74, 174, 177, 193
Kuijstermans / AWdeKlerck - 32-34, 36, 44, 58, 71, 75, 80, 84, 96, 100, 105, 107, 117, 140, 160, 166, 177, 209
Kuik van / AWdeKlerck - 47
Kuiper / AWdeKlerck - 28
Kuipers / AWdeKlerck - 28
Kus / AWdeKlerck - 15, 16, 23, 24, 27, 37, 41, 56, 64, 65
Kuzsteiner / AWdeKlerck - 203
Kwak / AWdeKlerck - 188

Laan van der / AWdeKlerck - 29
Laane / AWdeKlerck - 146
Laar van de / AWdeKlerck - 54
Laarhoven van / AWdeKlerck - 76, 138
Laat de / AWdeKlerck - 149, 194, 197
Laats / AWdeKlerck - 35, 158, 160
Laclara / AWdeKlerck - 56
Laene / AWdeKlerck - 163
Laets / AWdeKlerck - 180
Lamberegts / AWdeKlerck - 15
Lambregts / AWdeKlerck - 27
Lammers / AWdeKlerck - 69, 105, 117, 118, 149
Langbroek / AWdeKlerck - 43
Lange de / AWdeKlerck - 116
Langenwegh / AWdeKlerck - 91
Lansen / AWdeKlerck - 76, 194
Laseroms / AWdeKlerck - 10, 12, 23, 24, 28, 33, 36, 42, 46, 50, 52-54, 62, 70-72, 105, 109, 110, 161, 170, 191, 192, 199
Laserums / AWdeKlerck - 39, 57
Lassaard / AWdeKlerck - 43, 71
Lassaart / AWdeKlerck - 11
Lastdrager / AWdeKlerck - 60
Lauw de / AWdeKlerck - 10
Lauwen / AWdeKlerck - 114, 132, 133, 150, 185, 192
Lauwer de / AWdeKlerck - 24, 197
Lauwerijse / AWdeKlerck - 49
Lauwerijsen / AWdeKlerck - 25, 28, 38, 48, 54, 57, 99, 131, 173
Lauwerijssen / AWdeKlerck - 61, 77, 96, 125, 126, 131, 134, 140, 159-162, 165, 168, 193, 199, 202, 205- 207
Leclerc / AWdeKlerck - 23, 89, 90, 101, 103, 107, 117, 119, 123, 131
Leclere / AWdeKlerck - 89
Lee van de / AWdeKlerck - 45
Lee van der / AWdeKlerck - 23, 49, 50, 53, 62, 66, 86, 106, 123, 134, 149, 152-154, 156, 157, 164, 165, 172, 173, 180, 181, 187, 188, 191, 195, 196, 198, 200, 201, 204-206, 208
Leemans / AWdeKlerck - 16
Leen van / AWdeKlerck - 10, 36, 65, 77, 95, 99, 100, 112, 119, 120, 143, 146, 158, 167, 172, 176, 189, 207
Leen van der / AWdeKlerck - 176
Leenhardt van / AWdeKlerck - 70
Leest / AWdeKlerck - 32, 108, 109
Leest van / AWdeKlerck - 108
Leeuw de / AWdeKlerck - 40, 44, 47, 52, 113, 123, 128
Leeuwen van / AWdeKlerck - 7
Lehnkering / AWdeKlerck - 174
Leijenburgh van / AWdeKlerck - 46, 54, 55, 139, 144, 166
Leijsen / AWdeKlerck - 42, 144, 145
Leijten / AWdeKlerck - 43, 59, 65, 122, 128, 198, 207
Leijtens / AWdeKlerck - 162
Lemijte / AWdeKlerck - 87
Lensen / AWdeKlerck - 208
Lent van / AWdeKlerck - 19, 20, 45
Lequerc / AWdeKlerck - 21
Lermijten / AWdeKlerck - 116, 162
Leurs / AWdeKlerck - 92, 148
Levi / AWdeKlerck - 47
Levie / AWdeKlerck - 176
Libot / AWdeKlerck - 203
Lier van / AWdeKlerck - 31, 49, 107, 135, 173, 174, 202, 206
Liers / AWdeKlerck - 70, 83, 152, 157
Lijenburgh van / AWdeKlerck - 58, 138
Lijsen / AWdeKlerck - 97, 136
Lijssen / AWdeKlerck - 9, 27, 37, 87, 99
Lijst / AWdeKlerck - 148
Lijten / AWdeKlerck - 86
Lindeloof van de / AWdeKlerck - 121, 150, 188
Linden van der / AWdeKlerck - 24
Linthout van / AWdeKlerck - 42
Lips / AWdeKlerck - 29, 127, 160, 204, 206, 208
Lishout van / AWdeKlerck - 27, 40, 42, 44
Lith van / AWdeKlerck - 166, 173, 174, 187, 188
Lodewijks / AWdeKlerck - 137
Lodewijkx / AWdeKlerck - 141
Loecker de / AWdeKlerck - 26
Loef / AWdeKlerck - 78, 79, 82
Loenhout van / AWdeKlerck - 57, 75
Logt van der / AWdeKlerck - 110, 112, 114-117, 150, 177, 180, 188
Logten / AWdeKlerck - 75
Lommers / AWdeKlerck - 203
Loo van der / AWdeKlerck - 82, 105, 116
Looijens / AWdeKlerck - 79
Looijmans / AWdeKlerck - 12, 34, 59, 61
Look van / AWdeKlerck - 188
Loon van / AWdeKlerck - 42, 45, 56, 57, 88, 112, 131, 180, 182
Loonen / AWdeKlerck - 157
Loos / AWdeKlerck - 49
Loosbroek van / AWdeKlerck - 56
Loosdrecht / AWdeKlerck - 37
Looveren van / AWdeKlerck - 53
Lorme de / AWdeKlerck - 135
Lotte van / AWdeKlerck - 30
Lotten van / AWdeKlerck - 29
Louw de / AWdeKlerck - 14
Louwer de / AWdeKlerck - 21
Lucas / AWdeKlerck - 7
Luijckx / AWdeKlerck - 16, 32, 42, 44, 101, 102, 116, 120, 124, 128, 131, 134, 137, 181, 200, 201
Luijdgaarden van de / AWdeKlerck - 185
Luijkckx / AWdeKlerck - 139
Luijken / AWdeKlerck - 17, 24, 42, 46, 50, 72, 82
Luijkx / AWdeKlerck - 55, 64, 89, 97, 101, 109, 121, 123-125, 149, 150, 159, 168, 175, 185, 200
Luijten / AWdeKlerck - 19, 55, 58, 61, 62, 80, 94, 104, 160, 170, 174, 192
Lupeij / AWdeKlerck - 8
Lutter / AWdeKlerck - 61

Maaden van der / AWdeKlerck - 29
Maagdenberg van den / AWdeKlerck - 99, 127, 128, 160, 162, 172
Maagdenbergh van den / AWdeKlerck - 53, 71, 126, 133, 134, 137
Maarschalk / AWdeKlerck - 176
Maas / AWdeKlerck - 9, 14, 16, 21, 25, 32, 42, 44, 46, 47, 49- 51, 53-57, 64, 67, 84, 98, 107, 119-121, 127, 135, 149, 158-160, 165, 170, 175, 181, 184, 207
Maatjens / AWdeKlerck - 17, 20, 44, 62, 85, 86, 90, 91, 112, 135, 143, 190, 199
Maatjes / AWdeKlerck - 135
Machielse / AWdeKlerck - 76, 83, 120, 150, 152-155
Macpherson / AWdeKlerck - 164
Maden van der / AWdeKlerck - 30, 55, 57
Maes / AWdeKlerck - 161, 162, 166, 167
Magielse / AWdeKlerck - 154-156, 162, 163, 165, 185, 192, 196, 198
Manders / AWdeKlerck - 105, 112, 116
Mangelaars / AWdeKlerck - 56, 150
Mannie / AWdeKlerck - 133
Marchau / AWdeKlerck - 122
Maree / AWdeKlerck - 44, 170, 175
Marienhoff van / AWdeKlerck - 135
Marijnisse / AWdeKlerck - 30, 45, 46, 58, 59, 100
Marijnissen / AWdeKlerck - 23, 32, 49, 56, 83, 87, 96, 99, 130, 168
Maris / AWdeKlerck - 71, 94
Martens / AWdeKlerck - 16, 80, 148, 203
Massar / AWdeKlerck - 77
Masseurs / AWdeKlerck - 28, 33
Massoeurs / AWdeKlerck - 84
Mast van der / AWdeKlerck - 107
Mastboom / AWdeKlerck - 7, 8, 11, 19, 65, 74, 84, 92, 101, 102, 111, 112, 135, 145, 190, 195
Matijsen / AWdeKlerck - 59
Mattemburg van / AWdeKlerck - 205
Mattemburgh van / AWdeKlerck - 203
Mattenbergh van / AWdeKlerck - 68
Mattenburg van / AWdeKlerck - 196
Mattenburgh van / AWdeKlerck - 55, 72
Matthes / AWdeKlerck - 175
Matthijsen / AWdeKlerck - 59, 74
Matthijssen / AWdeKlerck - 74, 84, 92, 127, 155, 157, 160, 198
Mattijsen / AWdeKlerck - 59
Mechelen van / AWdeKlerck - 133, 190
Mee van de / AWdeKlerck - 184
Mee van der / AWdeKlerck - 36, 38, 42, 43, 56, 65, 66, 68, 78, 85, 99, 111, 112, 150, 151, 154, 184
Meel van / AWdeKlerck - 37, 40, 143, 162, 203
Meelen van der / AWdeKlerck - 70, 203, 204
Meer van / AWdeKlerck - 8-10, 63, 97, 119, 146, 152, 157, 165, 192
Meer van der / AWdeKlerck - 23, 27, 72, 90, 152, 154
Meere van der / AWdeKlerck - 101
Meeren van der / AWdeKlerck - 84, 94, 117, 184
Meerten van / AWdeKlerck - 112
Mees / AWdeKlerck - 95, 155, 181
Meesters / AWdeKlerck - 22, 59
Meeus / AWdeKlerck - 96, 166, 208
Meeuse / AWdeKlerck - 88
Meeuwen / AWdeKlerck - 120, 122, 124
Meeuwen van / AWdeKlerck - 28, 92, 97
Meide van der / AWdeKlerck - 39
Meij / AWdeKlerck - 21
Meijdenberg van den / AWdeKlerck - 128
Meijer / AWdeKlerck - 94, 148
Meijeren / AWdeKlerck - 92
Meinderts / AWdeKlerck - 168
Melisse / AWdeKlerck - 29, 30, 72
Melissen / AWdeKlerck - 23, 102
Mellaerts / AWdeKlerck - 93
Melord / AWdeKlerck - 125
Melort / AWdeKlerck - 39, 40, 45
Melsen / AWdeKlerck - 188
Mense / AWdeKlerck - 87, 111
Mensen / AWdeKlerck - 186, 187, 195
Mentz / AWdeKlerck - 59
Mertens / AWdeKlerck - 56, 73, 100, 178, 199
Mes / AWdeKlerck - 118, 155
Mierlo van / AWdeKlerck - 153, 206, 208
Mierop van / AWdeKlerck - 195
Miert van / AWdeKlerck - 138
Mies / AWdeKlerck - 50
Minderbruggen van / AWdeKlerck - 75
Miran / AWdeKlerck - 27
Mirandolle / AWdeKlerck - 28
Moerings / AWdeKlerck - 17, 36, 127, 166, 174, 178, 195
Moerkens / AWdeKlerck - 12, 78, 169
Mol / AWdeKlerck - 9, 24, 25, 65, 70, 71, 76-78, 82, 84, 90, 92, 102, 114, 124, 125, 133, 146, 152, 207
Molenaar / AWdeKlerck - 161
Molenaars / AWdeKlerck - 163
Molendijk / AWdeKlerck - 91
Molenschot / AWdeKlerck - 23, 49, 62, 76, 77, 80, 82, 87, 88, 116, 132, 133, 146, 162
Moleschot / AWdeKlerck - 24, 37, 62, 72, 76
Mommers / AWdeKlerck - 7, 54, 167, 168, 209
Mona / AWdeKlerck - 163
Mondeleguij / AWdeKlerck - 34
Montanus / AWdeKlerck - 183
Moock van / AWdeKlerck - 64, 88
Mooij de / AWdeKlerck - 19, 36, 53, 84, 144, 145, 180
Mook van / AWdeKlerck - 36
Moonen / AWdeKlerck - 29, 30, 32, 36, 58, 82, 86, 97, 101, 110, 121, 125, 127, 144, 164, 166, 184, 192, 193, 199-201
Moor de / AWdeKlerck - 50, 51
Moor den / AWdeKlerck - 41
Moree / AWdeKlerck - 7, 39, 154, 159
Mortiers / AWdeKlerck - 34, 39
Mouw / AWdeKlerck - 9, 19, 82, 180
Mouwen / AWdeKlerck - 91, 113, 121, 199
Mueren van der / AWdeKlerck - 130
Muijs / AWdeKlerck - 149, 162
Mulders / AWdeKlerck - 39, 83, 93, 155
Mullekens / AWdeKlerck - 31
Municipaliteit der stad BoZ / AWdeKlerck - 203
Munnikenhoff / AWdeKlerck - 63
Munts / AWdeKlerck - 66
Muren van der / AWdeKlerck - 205
Musters / AWdeKlerck - 97, 117
Muuren van der / AWdeKlerck - 44

Naalden / AWdeKlerck - 113, 120, 122, 124
Naarsen van / AWdeKlerck - 112
Nadler / AWdeKlerck - 193, 198
Naersen van / AWdeKlerck - 111
Naerssen van / AWdeKlerck - 198
Nagtsaam / AWdeKlerck - 28
Nagtzaam / AWdeKlerck - 32, 138
Nanen / AWdeKlerck - 158, 159
Neeff de / AWdeKlerck - 76
Neefs / AWdeKlerck - 71
Nel / AWdeKlerck - 165
Nel de / AWdeKlerck - 84
Nelemans / AWdeKlerck - 149
Nelissen / AWdeKlerck - 140
Netscher / AWdeKlerck - 43
Neven / AWdeKlerck - 128, 139, 140
Nevergall / AWdeKlerck - 145
Nieuwehuijsen / AWdeKlerck - 27
Nieuwenhuijsen / AWdeKlerck - 128, 130, 131, 133
Nieuwenhuijsen van / AWdeKlerck - 80
Nieuwenhuijzen / AWdeKlerck - 85, 114, 126
Nieuwenhuijzen van / AWdeKlerck - 83, 89
Nieuwenhuisen / AWdeKlerck - 79, 119
Nieuwenhuisen van / AWdeKlerck - 12, 45
Nieuwlaads / AWdeKlerck - 10, 30, 71, 138, 152, 173
Nieuwlaats / AWdeKlerck - 104, 106, 199
Nijenhaus / AWdeKlerck - 119, 126, 128
Nijenhof / AWdeKlerck - 131
Nijenhous / AWdeKlerck - 130, 131, 133
Nijenhove / AWdeKlerck - 130
Nijnant van / AWdeKlerck - 41, 42
Nijnatten van / AWdeKlerck - 114, 115
Nijs / AWdeKlerck - 38, 44, 50, 51, 104
Nijs de / AWdeKlerck - 29, 67, 192
Nispen van / AWdeKlerck - 29, 60, 70, 113, 119, 156, 194
Nollen / AWdeKlerck - 28, 47, 61
Nooijen / AWdeKlerck - 28
Nooijens / AWdeKlerck - 27, 29, 32, 40, 146, 193
Noord van den / AWdeKlerck - 47, 61
Noort van den / AWdeKlerck - 61
Notaker? / AWdeKlerck - 151
Noteboom / AWdeKlerck - 12, 155
Notenboom / AWdeKlerck - 118
Noutens / AWdeKlerck - 123
Nuijten / AWdeKlerck - 95, 113, 114, 122, 151, 162
Nunen van / AWdeKlerck - 57

Oekel van / AWdeKlerck - 206
Oerle van / AWdeKlerck - 38, 50, 51, 104, 105
Oers van / AWdeKlerck - 17, 68, 79, 99, 120, 124, 167
Olifiers / AWdeKlerck - 65, 67
Olislagers / AWdeKlerck - 24
Oliviers / AWdeKlerck - 65, 67
Ombelet / AWdeKlerck - 144, 145
Oomen / AWdeKlerck - 12, 13, 41, 50, 52, 55, 61, 65, 88, 90, 92, 99, 100, 104, 119, 121, 123, 134, 149, 152, 155, 157, 160, 168, 177, 180, 182, 195, 197, 198, 204
Oomens / AWdeKlerck - 132
Oonincx / AWdeKlerck - 9, 12, 13, 18, 21, 38, 41, 55, 56, 68, 86, 92, 97, 106, 110-113, 115-117, 124-126, 131, 134, 140, 148, 149, 152-158, 160, 164, 165, 172, 173, 176, 180, 181, 184, 187-191, 194-196, 198-202, 204-208
Oorschot van / AWdeKlerck - 75, 80, 87, 138
Oorts / AWdeKlerck - 70
Oostdijk / AWdeKlerck - 74, 127, 183
Oostenrijk / AWdeKlerck - 65, 182, 185, 208
Oosterhout van / AWdeKlerck - 17, 22, 25-27, 32, 64, 84, 95, 120, 150, 155, 163-165, 176, 185, 194, 197, 204
Oosterijck / AWdeKlerck - 103
Oosterijk / AWdeKlerck - 151, 191
Oostmans / AWdeKlerck - 189
Oostrijk / AWdeKlerck - 58, 190, 196, 203, 205
Oostvogels / AWdeKlerck - 173
Opstal van / AWdeKlerck - 49
Ornee / AWdeKlerck - 10
Osij / AWdeKlerck - 141
Ossenblok / AWdeKlerck - 16, 63, 110, 111, 113, 121, 122, 127, 132, 177
Osta van / AWdeKlerck - 55, 56, 149
Otgens / AWdeKlerck - 101, 163
Otgens de Middelharnis / AWdeKlerck - 45
Otgens van Middelharnis / AWdeKlerck - 125
Otten / AWdeKlerck - 111, 114
Oudenhoven van den / AWdeKlerck - 15, 120, 148, 203
Overdijk / AWdeKlerck - 178
Overveld van / AWdeKlerck - 36, 46, 67, 149, 150
Overvelt van / AWdeKlerck - 68

Palinckx / AWdeKlerck - 34, 74, 152, 161, 196, 197
Palingckx / AWdeKlerck - 132
Panes / AWdeKlerck - 84
Panis / AWdeKlerck - 8, 84, 152
Panneboeter / AWdeKlerck - 137
Partijs / AWdeKlerck - 15, 154, 172, 200, 201
Pas van der / AWdeKlerck - 120
Pastorel / AWdeKlerck - 40, 56, 64, 75, 78
Peemen / AWdeKlerck - 25, 88, 92, 122
Peer van / AWdeKlerck - 54, 55, 89, 165
Peeters / AWdeKlerck - 78, 162, 163, 167, 185, 192, 196, 198, 206
Peijsel / AWdeKlerck - 12
Peijzel / AWdeKlerck - 12
Pelt van / AWdeKlerck - 33, 41, 59, 68, 128, 131, 139, 161, 186
Pertijs / AWdeKlerck - 158, 191, 200, 201
Pesser / AWdeKlerck - 44
Peters / AWdeKlerck - 56, 101, 164, 168
Philippeland / AWdeKlerck - 62
Philipse / AWdeKlerck - 29, 30
Pieters / AWdeKlerck - 185
Pieterse / AWdeKlerck - 13, 151, 158
Pietersen / AWdeKlerck - 16
Pigaud / AWdeKlerck - 44
Pijper de / AWdeKlerck - 10
Pijs / AWdeKlerck - 195, 202
Pijsel / AWdeKlerck - 12
Ploeg / AWdeKlerck - 80, 82
Pochet / AWdeKlerck - 25
Poeijer / AWdeKlerck - 132
Poeijer van / AWdeKlerck - 61
Poest Clement van der / AWdeKlerck - 9, 11, 12, 23-25, 27- 29, 32, 37, 40, 42, 43, 47, 52, 54, 56, 58-60, 68-71, 75, 79, 82, 83, 87, 89, 90, 98-102, 111, 113, 134, 150, 151
Polder van de / AWdeKlerck - 112
Polder van IJkelen / AWdeKlerck - 25
Poldermans / AWdeKlerck - 67, 140
Poppel van / AWdeKlerck - 8, 22, 57, 124
Pot / AWdeKlerck - 8
Potters / AWdeKlerck - 28, 90, 135, 143, 157, 158
Praat van / AWdeKlerck - 10, 95
Praats / AWdeKlerck - 45
Prangers / AWdeKlerck - 34, 38
Preuijt / AWdeKlerck - 173, 178, 179, 188
Pruijmboom / AWdeKlerck - 14, 128, 162
Put van / AWdeKlerck - 54, 80
Put van der / AWdeKlerck - 89, 116
Putte van de / AWdeKlerck - 88, 89

Quakkelaar / AWdeKlerck - 163, 178
Quint van der Sloot / AWdeKlerck - 137, 144
Quirijns / AWdeKlerck - 66

Raaijmakers / AWdeKlerck - 8, 16, 24, 33, 34, 52, 66, 71, 84, 98, 122, 125, 171, 176, 187, 190, 197, 199
Raams van / AWdeKlerck - 19
Raat de / AWdeKlerck - 42, 103, 151
Raats / AWdeKlerck - 46
Radewolt / AWdeKlerck - 189
Raeijmakers / AWdeKlerck - 172
Raijmakers / AWdeKlerck - 50
Rammenaars / AWdeKlerck - 18
Rams / AWdeKlerck - 63-66, 106, 107, 109
Ratte / AWdeKlerck - 82
Regt de / AWdeKlerck - 18, 19, 105, 123, 124
Reijns / AWdeKlerck - 17
Reijsdijk / AWdeKlerck - 15
Remigius / AWdeKlerck - 89, 136
Renkels / AWdeKlerck - 204
Resemans / AWdeKlerck - 124, 125, 127, 204
Rethi van / AWdeKlerck - 60, 88
Reusel van / AWdeKlerck - 54, 65, 95, 192
Ribbens / AWdeKlerck - 68
Ridders / AWdeKlerck - 158
Riebeck / AWdeKlerck - 37
Riel van / AWdeKlerck - 34, 51
Riet van / AWdeKlerck - 12
Riet van de / AWdeKlerck - 11, 17, 18, 22, 29, 30, 36-38, 41, 44, 51, 61, 67, 75, 76, 82, 83, 87, 90, 92, 97, 98, 100, 105, 107, 130, 133, 148, 154, 156, 159, 160, 163, 164, 166, 168, 170, 190, 197, 199, 200
Rijen van / AWdeKlerck - 55-58, 61, 62, 65-67, 71, 91, 93, 100, 113, 123, 133, 192, 194, 204
Rijk der Nederlanden / AWdeKlerck - 117, 149
Rijken / AWdeKlerck - 23, 176
Rijmenam / AWdeKlerck - 59
Rijmenam van / AWdeKlerck - 59, 86, 202
Rijn van / AWdeKlerck - 74
Rijnaards / AWdeKlerck - 89
Rijnen / AWdeKlerck - 38, 196
Rijnen van / AWdeKlerck - 166
Rijnenman van / AWdeKlerck - 33
Rijnhout / AWdeKlerck - 56
Rijnsaardt / AWdeKlerck - 92
Rijsbergen / AWdeKlerck - 47
Rijsbergen van / AWdeKlerck - 24, 47, 71, 83, 87, 100, 133, 160, 166, 168, 174, 191
Rijsegom van / AWdeKlerck - 131
Rijsingen van / AWdeKlerck - 203
Rijvers / AWdeKlerck - 92, 139, 143
RK Armen der Gemeente Odb / AWdeKlerck - 148
RK Armen van Odb / AWdeKlerck - 188
RK Gemeente van Hvn / AWdeKlerck - 61
RK Gemeente van Odb / AWdeKlerck - 40, 92
Rockx / AWdeKlerck - 7, 8, 21, 22, 46
Roelans / AWdeKlerck - 15
Roelen / AWdeKlerck - 11, 62, 120, 176, 195
Roels / AWdeKlerck - 27, 37, 44, 54, 99, 123, 126, 134, 140, 145, 149, 157, 162, 164, 172, 175, 180, 187, 196, 202, 203, 205
Roest / AWdeKlerck - 86
Roijen van / AWdeKlerck - 116
Rokx / AWdeKlerck - 21, 52
Rombouts / AWdeKlerck - 17, 44-46, 93, 94, 109, 143, 188, 202
Romijn / AWdeKlerck - 86
Rommen / AWdeKlerck - 74, 123, 130
Rommenaars / AWdeKlerck - 18, 19
Rommens / AWdeKlerck - 9, 40, 86, 110, 133, 158, 160, 165, 198
Romsom / AWdeKlerck - 44, 96
Romson / AWdeKlerck - 96
Rond de / AWdeKlerck - 177
Ronden de / AWdeKlerck - 195
Ronden den / AWdeKlerck - 195
Rooij de / AWdeKlerck - 7, 11, 53, 58, 94, 119, 122, 149, 160, 178, 186
Rooij van / AWdeKlerck - 123
Roos de / AWdeKlerck - 160
Roosen / AWdeKlerck - 168
Roosendaal / AWdeKlerck - 173
Roosendaal van / AWdeKlerck - 50, 52, 54
Roovers / AWdeKlerck - 18, 19, 24, 195
Roozen / AWdeKlerck - 204
Ros / AWdeKlerck - 63, 64, 71, 148
Rosedaal van / AWdeKlerck - 106
Rosendaal / AWdeKlerck - 179
Rosendaal van / AWdeKlerck - 59, 85, 98, 107, 138, 144, 145, 155, 174
Roset / AWdeKlerck - 54, 80, 101
Roskam / AWdeKlerck - 20, 41, 45, 49, 71, 101, 102, 122, 123, 129
Rouffaer / AWdeKlerck - 137, 144
Rovers / AWdeKlerck - 24
Ruijs / AWdeKlerck - 75
Ruijter de / AWdeKlerck - 39
Rusbach / AWdeKlerck - 33, 158

Saarloos / AWdeKlerck - 20-23, 26, 31
Salangre / AWdeKlerck - 55
Salangre de / AWdeKlerck - 67
Samijn? / AWdeKlerck - 177
Sanden van der / AWdeKlerck - 95, 106
Sanne / AWdeKlerck - 165
Sannen / AWdeKlerck - 109
Santbergen / AWdeKlerck - 11
Santen van / AWdeKlerck - 42, 82, 93, 121, 126
Schaap / AWdeKlerck - 109
Schadden / AWdeKlerck - 159, 164
Schalken / AWdeKlerck - 50, 143, 156
Schalkens / AWdeKlerck - 158
Schauikes / AWdeKlerck - 150, 151, 184
Schauikis / AWdeKlerck - 27
Scheijndel van / AWdeKlerck - 179
Schep van der / AWdeKlerck - 10, 15, 16, 29
Schep van der & Kerstens / AWdeKlerck - 30
Schilfgaarden van / AWdeKlerck - 74, 86, 127
Schilfgaerden van / AWdeKlerck - 98
Schilperoord / AWdeKlerck - 39
Schipperen / AWdeKlerck - 16
Scholten / AWdeKlerck - 176
Schonck / AWdeKlerck - 33
Schonk / AWdeKlerck - 47, 49, 90, 135, 203
Schoofs / AWdeKlerck - 200
School / AWdeKlerck - 89
Schoot van der / AWdeKlerck - 56
Schotman / AWdeKlerck - 18
Schotsman / AWdeKlerck - 18
Schotsmans / AWdeKlerck - 18
Schouten / AWdeKlerck - 141
Schouw / AWdeKlerck - 82, 83
Schouwenaars / AWdeKlerck - 196
Schrauwen / AWdeKlerck - 7, 16, 18-20, 24, 28, 38, 42, 55, 59, 66-68, 71, 72, 80, 82, 91, 103, 115, 117, 121, 122, 124, 127, 128, 131, 133, 148, 151, 152, 157, 161, 162, 187, 190, 191, 199
Schreppers / AWdeKlerck - 179
Schreur / AWdeKlerck - 74
Schrick van der / AWdeKlerck - 47
Schrickx / AWdeKlerck - 9, 23, 51, 129, 134, 185
Schrickxs / AWdeKlerck - 20
Schrieck van der / AWdeKlerck - 33, 43, 105
Schrieckx / AWdeKlerck - 19
Schriek van der / AWdeKlerck - 106
Schrieks / AWdeKlerck - 45
Schriekx / AWdeKlerck - 18
Schrikx / AWdeKlerck - 18
Schrooijers / AWdeKlerck - 135, 138, 143, 160, 165
Schuijtemakers / AWdeKlerck - 188
Schuitemakers / AWdeKlerck - 188
Schultz / AWdeKlerck - 86, 88
Schultz Pesser / AWdeKlerck - 44
Schultze / AWdeKlerck - 73, 77, 80, 91, 96, 101, 110, 125, 158
Schurings / AWdeKlerck - 200, 208
Schut / AWdeKlerck - 92, 95, 96, 101
Schuurings / AWdeKlerck - 15, 199
Schuurmans / AWdeKlerck - 130
Scille della / AWdeKlerck - 47
Seberegts / AWdeKlerck - 168
Segbaas / AWdeKlerck - 45
Segboer / AWdeKlerck - 71, 77, 79, 80, 88, 94, 105, 108, 129
Segers / AWdeKlerck - 25, 165, 195, 199
Senff / AWdeKlerck - 102, 118, 119, 123, 171, 172
Sep / AWdeKlerck - 7, 21, 22, 68, 107, 192
Seph / AWdeKlerck - 36, 46, 52, 67, 115
Seuveur de / AWdeKlerck - 168
Siemans / AWdeKlerck - 67
Siemons / AWdeKlerck - 30, 48, 67, 155
Sier / AWdeKlerck - 66
Sieveking / AWdeKlerck - 172, 190
Simon / AWdeKlerck - 184
Simons / AWdeKlerck - 17, 123, 150, 151, 174, 209
Sint Sebastiaan / AWdeKlerck - 84, 194
Sint Truijen van / AWdeKlerck - 27, 111, 130, 208
Sips / AWdeKlerck - 178
Siveking / AWdeKlerck - 188
Six / AWdeKlerck - 156
Sliederegt van / AWdeKlerck - 15
Sliedrecht van / AWdeKlerck - 31, 33, 105
Slokkers / AWdeKlerck - 9, 59, 74, 95, 114, 143, 149, 156, 166, 168
Smekens / AWdeKlerck - 59, 163
Smet / AWdeKlerck - 76
Smidt de / AWdeKlerck - 116
Smit de / AWdeKlerck - 38
Smits / AWdeKlerck - 30, 104, 113, 155, 179
Smolder / AWdeKlerck - 76
Smolders / AWdeKlerck - 83
Smoor / AWdeKlerck - 159, 173
Sneijers / AWdeKlerck - 130
Snels / AWdeKlerck - 28, 29, 87, 103, 121, 127
Snijders / AWdeKlerck - 89, 101, 102, 113, 204
Snoeijers / AWdeKlerck - 46
Soeten / AWdeKlerck - 112
Soetens / AWdeKlerck - 68, 72, 189
Soets / AWdeKlerck - 122
Sol / AWdeKlerck - 104, 115, 117, 128, 137, 146, 148, 186, 192
Somme / AWdeKlerck - 54, 56, 72, 77, 85, 104, 168, 175
Son / AWdeKlerck - 23, 41, 68
Son van / AWdeKlerck - 39, 118
Sonneveld / AWdeKlerck - 112
Speek / AWdeKlerck - 7, 15, 72, 82, 84, 87, 91, 103, 163, 168
Spijck van / AWdeKlerck - 23
Spitters / AWdeKlerck - 34, 50, 73, 79, 106, 107
Spoor / AWdeKlerck - 121, 171, 172, 182
Sprang van / AWdeKlerck - 190
Sprangers / AWdeKlerck - 89
Sprundel van / AWdeKlerck - 75, 163, 190
Staal / AWdeKlerck - 8, 16, 144, 145
Stad van der / AWdeKlerck - 40
Stadhouder / AWdeKlerck - 39
Stadhouders / AWdeKlerck - 149
Stadt van der / AWdeKlerck - 66
Stal / AWdeKlerck - 24
Star van der / AWdeKlerck - 137
Steen van / AWdeKlerck - 7, 9, 20, 31, 37, 49, 56, 59, 62, 72, 98, 115, 121, 137, 140, 151, 158, 189, 190, 194
Steenbergen van / AWdeKlerck - 52, 57
Steenhoven van / AWdeKlerck - 64, 101, 102, 113
Steenoven van / AWdeKlerck - 46
Steenstrand / AWdeKlerck - 7
Steenstrant / AWdeKlerck - 8
Steevens / AWdeKlerck - 25, 26, 83
Stelt van der / AWdeKlerck - 24
Stevens / AWdeKlerck - 30, 32, 44, 139, 140, 191
Stoffelen / AWdeKlerck - 52, 64
Stoffels / AWdeKlerck - 202
Stolk / AWdeKlerck - 7, 19, 45
Stoof / AWdeKlerck - 75
Stoop / AWdeKlerck - 16, 45, 84, 123, 126
Stoops / AWdeKlerck - 184, 185
Stove / AWdeKlerck - 31
Straaten van / AWdeKlerck - 68
Straaten van der / AWdeKlerck - 28, 62, 72, 83, 85, 92, 94, 96, 100, 150
Straaten vav der / AWdeKlerck - 112
Straeten van der / AWdeKlerck - 166
Straten van / AWdeKlerck - 20
Straten van der / AWdeKlerck - 38, 72, 74, 75, 78, 85, 102, 106, 108, 113, 139, 175, 202
Strijkers / AWdeKlerck - 29
Struijk / AWdeKlerck - 89
Struijk van / AWdeKlerck - 28-30, 134
Struijs / AWdeKlerck - 11, 26, 41, 54, 55, 58, 84, 94, 122, 127, 132, 144, 148, 181
Suermondt / AWdeKlerck - 108, 201
Suermont / AWdeKlerck - 201
Suijderhout van / AWdeKlerck - 55
Suijkerbuijk / AWdeKlerck - 111, 164, 193
Sutorius / AWdeKlerck - 198
Swaab / AWdeKlerck - 99
Swaanen / AWdeKlerck - 59
Swalu van de / AWdeKlerck - 140
Swaluw van de / AWdeKlerck - 75
Sweep / AWdeKlerck - 190
Sweeren / AWdeKlerck - 157

Tak / AWdeKlerck - 17, 18, 23, 24, 36, 42, 52-54, 65, 77, 82, 83, 88, 93, 96, 98, 99, 113, 121, 124, 126-128, 132, 143, 181, 191, 199, 200, 209
Taks / AWdeKlerck - 93, 94, 104, 105, 166
Takx / AWdeKlerck - 19, 27, 67, 76, 120, 151, 153, 154, 156, 162, 169, 173, 183, 201, 208
Tavier / AWdeKlerck - 11
Teijs / AWdeKlerck - 7
Tendeloo van / AWdeKlerck - 189
Tenderloo van / AWdeKlerck - 193
Teteringen van / AWdeKlerck - 111
Tets / AWdeKlerck - 123
Tets van / AWdeKlerck - 134, 149, 157, 164
Teunsen / AWdeKlerck - 141
Thiel / AWdeKlerck - 93, 113
Thielans / AWdeKlerck - 11
Thielemans / AWdeKlerck - 59, 198
Thielens / AWdeKlerck - 28, 29, 32
Thijs / AWdeKlerck - 8, 34, 80, 110, 121, 151, 160, 167, 175, 195, 205, 206, 208
Thijssen / AWdeKlerck - 38
Thilburgh van / AWdeKlerck - 203
Tiele / AWdeKlerck - 155
Tielen / AWdeKlerck - 118
Tielens / AWdeKlerck - 29, 30
Tierens / AWdeKlerck - 114
Tiggelen van / AWdeKlerck - 196
Tijs / AWdeKlerck - 63, 65, 68, 113, 115, 177, 184, 199, 200, 203, 204
Tijse / AWdeKlerck - 113
Tijssen / AWdeKlerck - 30
Tilburg van / AWdeKlerck - 179
Tilburgh van / AWdeKlerck - 57, 79
Tilesius / AWdeKlerck - 92
Timmerman / AWdeKlerck - 79
Timmermans / AWdeKlerck - 8, 14, 18, 29, 34, 36, 63, 64, 66, 79, 85, 106-109, 117, 122, 166, 168, 173
Timmers / AWdeKlerck - 32, 35, 71, 144
Tolsma / AWdeKlerck - 106
Tomsom / AWdeKlerck - 28, 37
Tongeren van / AWdeKlerck - 50, 51, 54, 64, 88
Tonsom / AWdeKlerck - 11, 30, 62, 90, 166
Tonson / AWdeKlerck - 7, 65
Tooren van / AWdeKlerck - 8, 14, 85
Toren van / AWdeKlerck - 109
Traats / AWdeKlerck - 20, 110, 116-118, 177
Trouw / AWdeKlerck - 25, 33, 51, 88, 92, 122, 133
Tuerenhout van / AWdeKlerck - 80, 82, 83, 85
Tukkers / AWdeKlerck - 86
Twiss / AWdeKlerck - 108, 201

Uit de Willigen / AWdeKlerck - 92
Uitdehage / AWdeKlerck - 201
Unen van / AWdeKlerck - 54, 55, 58, 64, 73, 129, 144, 175, 176, 185
Unincx / AWdeKlerck - 78
Uunen van / AWdeKlerck - 28

Varken / AWdeKlerck - 84
Veeken / AWdeKlerck - 10
Veeken van der / AWdeKlerck - 49, 66, 148
Veer van der / AWdeKlerck - 11
Veermans / AWdeKlerck - 85
Veerwater / AWdeKlerck - 83
Veeweij van de / AWdeKlerck - 14, 45, 51, 54, 56, 69, 119, 124, 152, 197
Veijre / AWdeKlerck - 7
Veken van der / AWdeKlerck - 125
Velthoven van / AWdeKlerck - 157
Ven van de / AWdeKlerck - 173, 179
Ven van der / AWdeKlerck - 17, 18, 21, 28
Venema / AWdeKlerck - 197
Venis / AWdeKlerck - 177
Verband / AWdeKlerck - 29, 73, 76, 80, 82, 87, 90, 91, 98, 101, 104, 145, 152, 155, 188
Verbant / AWdeKlerck - 44, 86
Verbaten / AWdeKlerck - 13, 16, 17, 53, 54, 68, 127, 164, 166, 167
Verbeek / AWdeKlerck - 54
Verbij / AWdeKlerck - 78
Verbraack / AWdeKlerck - 66
Verbraak / AWdeKlerck - 62, 68, 73, 93, 101, 134, 139, 143, 157, 158, 197
Verbreght / AWdeKlerck - 13
Verbregt / AWdeKlerck - 114, 152, 155, 173
Verbrugge / AWdeKlerck - 122
Verbruggen / AWdeKlerck - 85, 122
Verbund / AWdeKlerck - 29, 30
Verdiesen / AWdeKlerck - 22, 32, 49, 86, 107, 184
Verdiezen / AWdeKlerck - 75
Verdonk / AWdeKlerck - 62
Verdoren / AWdeKlerck - 90
Vereijen / AWdeKlerck - 168
Vergouts / AWdeKlerck - 132, 187
Vergouwen / AWdeKlerck - 8, 12, 27, 38, 43, 45, 47, 51, 56, 66, 68-71, 79, 82, 88, 95, 96, 99, 111, 151, 154, 157, 178-180, 182
Vergregt / AWdeKlerck - 152
Verhaard / AWdeKlerck - 93
Verhaardt / AWdeKlerck - 181
Verhaart / AWdeKlerck - 126, 179, 181, 196
Verhagen / AWdeKlerck - 10
Verhees / AWdeKlerck - 51
Verheiden / AWdeKlerck - 92
Verheijen / AWdeKlerck - 26, 33, 34, 43, 47, 53, 57, 58, 63-66, 72, 78, 88, 93, 100, 103, 104, 122, 128, 130, 131, 133, 138, 153, 159, 161, 163, 164, 176, 186
Verhoeven / AWdeKlerck - 28, 67, 107, 109, 112, 113, 194
Verholen / AWdeKlerck - 108
Verhulst / AWdeKlerck - 7, 39, 88, 196
Verkaart / AWdeKlerck - 104
Verkouteren / AWdeKlerck - 73
Vermaat / AWdeKlerck - 25, 26, 89, 140, 141, 162
Vermeer / AWdeKlerck - 86
Vermeulen / AWdeKlerck - 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 44, 46, 47, 49, 51, 61, 66, 70, 72, 73, 77-79, 86, 88, 100, 102, 106- 109, 111, 114, 120, 132, 133, 135, 138, 143, 164, 169, 170, 177, 195, 203, 206, 208
Vermund / AWdeKlerck - 119
Vermunt / AWdeKlerck - 11, 17, 19, 53, 58, 71, 75, 92, 98, 100, 102, 104, 106, 120, 149, 152, 162, 187, 194, 196, 202, 205-207
Verpaalen / AWdeKlerck - 58
Verpalen / AWdeKlerck - 102, 107, 111, 114-116, 118, 125, 146, 148, 152, 154-157, 161, 162, 168, 169, 176, 187, 188, 192, 199, 201, 202
Verpoorten / AWdeKlerck - 21
Verreijen / AWdeKlerck - 100
Verschuren / AWdeKlerck - 95, 104, 107, 120, 121, 123, 126, 165, 169, 191
Verschuuren / AWdeKlerck - 33, 38, 73
Verstraten / AWdeKlerck - 114
Vervaart / AWdeKlerck - 22, 160
Vervoort / AWdeKlerck - 25, 37, 41, 115, 122, 123
Vet de / AWdeKlerck - 53, 84, 115, 165
Vijver van de / AWdeKlerck - 41, 42, 149
Vijver van den / AWdeKlerck - 38
Vissenberg / AWdeKlerck - 131, 154, 157, 206
Visser de / AWdeKlerck - 9, 88
Vissers / AWdeKlerck - 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 29, 31, 32, 45, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 71, 73, 75, 76, 80, 83, 85, 87, 89, 90, 98, 100, 101, 103-105, 107, 116, 134, 135, 141, 143, 150, 152-156, 161, 185, 192, 193, 196, 198
Vledingen van / AWdeKlerck - 67, 140
Vleeshouwer de / AWdeKlerck - 20, 21
Vleet van der / AWdeKlerck - 155
Vlimmeren van / AWdeKlerck - 38, 50, 51, 58, 59, 96, 100, 104, 151, 152, 154, 157, 165, 181, 187, 192
Vlimmereren van / AWdeKlerck - 50
Vloot van der / AWdeKlerck - 99, 135
Vlug / AWdeKlerck - 84
Vlugge / AWdeKlerck - 20, 21, 25
Voermans / AWdeKlerck - 9, 27, 42, 73, 109, 117, 136, 143, 158, 162, 170, 181, 198
Voeten / AWdeKlerck - 15, 63, 64, 106, 111, 115, 121, 137, 143, 153, 161, 169, 176, 184, 187, 192, 199, 202, 208
Vogel / AWdeKlerck - 10, 43, 44, 46, 67, 83, 90, 96, 98-102, 105, 117-119, 134, 141, 148, 149, 155, 164, 165, 169-172, 176, 183, 186, 190, 199, 202, 208
Vogelaar / AWdeKlerck - 19, 39
Voogd / AWdeKlerck - 10, 14
Voogd? / AWdeKlerck - 105
Voomberg / AWdeKlerck - 171, 172
Voombergh / AWdeKlerck - 102
Voorbraak / AWdeKlerck - 13, 63, 77, 93, 95, 132, 161, 179
Vorsselmans / AWdeKlerck - 57, 59, 85
Vos / AWdeKlerck - 69, 105
Voss van / AWdeKlerck - 47, 90
Vrank / AWdeKlerck - 176
Vredegerecht van het kanton Odb / AWdeKlerck - 124
Vriens / AWdeKlerck - 93, 106, 148, 203
Vries de / AWdeKlerck - 58, 63, 68, 72, 73, 76, 80, 83, 94, 107, 108, 136
Vrijhaf / AWdeKlerck - 40
Vrijheids Haven Odb / AWdeKlerck - 68
Vrins / AWdeKlerck - 13, 85
Vroegens / AWdeKlerck - 135
Vroegers / AWdeKlerck - 87
Vrolijk / AWdeKlerck - 68, 112, 122
Vroom de / AWdeKlerck - 37, 98, 100, 186
Vroon de / AWdeKlerck - 23, 104, 105
Vught van / AWdeKlerck - 11, 13, 21, 22, 25, 26, 46, 67, 68, 155

Wagemakers / AWdeKlerck - 13, 17, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 52-54, 57, 94, 102, 113, 118, 122, 125, 133, 148, 154, 160, 164, 172, 173, 183, 193
Wagemans / AWdeKlerck - 204
Wagemekers / AWdeKlerck - 125
Walekiers / AWdeKlerck - 84
Wasbeek van / AWdeKlerck - 34, 41, 42, 51, 54, 56, 57, 117, 119, 123, 134, 136, 175, 195
Wassendonk van / AWdeKlerck - 76
Weel van / AWdeKlerck - 161, 178, 180-182
Weerd de / AWdeKlerck - 86
Weert de / AWdeKlerck - 108, 114, 149, 157, 159, 182, 201
Weesel van / AWdeKlerck - 11
Weezel van / AWdeKlerck - 203
Weiden van der / AWdeKlerck - 117
Weigert van de / AWdeKlerck - 105
Weijnand / AWdeKlerck - 73
Weijnen / AWdeKlerck - 29
Weijns / AWdeKlerck - 177
Weijtvliet van / AWdeKlerck - 29, 115
Welij van / AWdeKlerck - 27
Welt van / AWdeKlerck - 7, 18
Wens / AWdeKlerck - 57, 58, 135
Werkman / AWdeKlerck - 182
Wers / AWdeKlerck - 44
Wessels / AWdeKlerck - 34
Westen van der / AWdeKlerck - 17
Wezel van / AWdeKlerck - 13, 108
Wiel van de / AWdeKlerck - 11, 13, 63, 99, 113
Wiercx / AWdeKlerck - 100, 185
Wierings / AWdeKlerck - 66
Wijgaard van de / AWdeKlerck - 98, 185
Wijgaart van de / AWdeKlerck - 38
Wijgaert van de / AWdeKlerck - 100, 176
Wijgerd van de / AWdeKlerck - 34
Wijleij van / AWdeKlerck - 47
Wijmans / AWdeKlerck - 36, 68
Wijnen / AWdeKlerck - 10, 23, 135, 179, 188, 193
Wijngaard van de / AWdeKlerck - 22
Wijnschot / AWdeKlerck - 113, 141, 173
Wijs de / AWdeKlerck - 28, 38-40, 57, 59, 61, 88, 102, 121, 122, 139, 140, 143, 146, 160, 162, 171, 172, 178, 191-193, 196, 198, 205
Wijtvliet van / AWdeKlerck - 46, 85, 96, 125
Wild de / AWdeKlerck - 177
Wildiers / AWdeKlerck - 176
Willegen uit de / AWdeKlerck - 102, 104
Willems / AWdeKlerck - 154, 158, 163, 165, 166, 172, 174, 176, 179, 180, 182, 184, 187, 191, 192, 194-196, 200, 205, 208
Willemse / AWdeKlerck - 11, 75, 86, 90, 92, 93, 99, 132
Wilson / AWdeKlerck - 53, 73, 90, 95, 152-156, 161
Wilt de / AWdeKlerck - 13, 15, 22
Win de / AWdeKlerck - 10, 21, 46, 61, 64, 65, 72, 160, 185
Winden / AWdeKlerck - 92, 146
Winter de / AWdeKlerck - 9, 16
Wirix / AWdeKlerck - 161
Wirks / AWdeKlerck - 52
Wit de / AWdeKlerck - 45, 82, 86, 158, 165
Withoed / AWdeKlerck - 101
Woestenbergh / AWdeKlerck - 75
Woestenbergh van / AWdeKlerck - 51, 57, 75, 76, 88, 89
Wolf / AWdeKlerck - 113
Wolf de / AWdeKlerck - 18, 23, 24, 29, 39-41, 45, 49, 51, 62, 95, 96, 108, 114, 119, 126, 128-131, 133, 134, 185, 187, 188, 193, 205
Wortel van / AWdeKlerck - 127
Wouters / AWdeKlerck - 23, 132, 133

Zagers / AWdeKlerck - 139
Zalingen van / AWdeKlerck - 193, 198
Zanden van der / AWdeKlerck - 27, 36, 46, 63, 64, 134, 187, 201, 207
Zanne / AWdeKlerck - 165
Zanten van / AWdeKlerck - 126, 128
Zegboer / AWdeKlerck - 122
Zevenbergen van / AWdeKlerck - 25
Zies / AWdeKlerck - 62
Zomme / AWdeKlerck - 181
Zoons / AWdeKlerck - 54
Zuikerbuijk / AWdeKlerck - 157
Zunderd van / AWdeKlerck - 178
Zundert van / AWdeKlerck - 9, 40, 42, 43, 45, 53, 85, 92, 97, 103, 192
Zwaanen / AWdeKlerck - 75
Zwaluw van de / AWdeKlerck - 73, 85
Zwaluwe van de / AWdeKlerck - 29, 30, 59, 75, 78, 99
Zwanen / AWdeKlerck - 125, 195
Zwanen de / AWdeKlerck - 195
Zwart de / AWdeKlerck - 143
Zwilders / AWdeKlerck - 40

.. / AWdeKlerck - 102

?Binken / AWdeKlerck - 47
?Bongen / AWdeKlerck - 58
?Desalangre / AWdeKlerck - 42
?Gielen / AWdeKlerck - 42
?Grate de / AWdeKlerck - 86
?Ham van den / AWdeKlerck - 44
?Sain de / AWdeKlerck - 44

 


Copyright © 1998/2005 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 06 november 2015 .